Preskočiť na hlavný obsah

Slovník SEO pojmov
A

Above the Fold
Above the Fold je časť webovej stránky, ktorá je viditeľná bez nutnosti posúvania. Obsah umiestnený above the fold je dôležitý pre zachytenie pozornosti návštevníkov a môže ovplyvniť ich angažovanosť.

Accelerated Mobile Pages (AMP)
AMP je open-source framework, ktorý pomáha vytvárať rýchlo sa načítavajúce mobilné stránky. Používa sa na zlepšenie výkonu a rýchlosti mobilných webových stránok, čo môže pozitívne ovplyvniť SEO.

Algorithm
Algoritmus je množina pravidiel a výpočtov, ktoré vyhľadávače používajú na hodnotenie a zoradenie webových stránok vo výsledkoch vyhľadávania.

Alt Text (Alternative Text)
Alt Text je popis obrázku použitý v HTML značke img. Pomáha vyhľadávačom porozumieť obsahu obrázka a zlepšuje prístupnosť pre používateľov so zrakovým postihnutím.

Anchor Link
Anchor Link je odkaz na tej istej stránke, ktorý používateľa presunie na inú časť tej istej stránky. Pomáha zlepšiť používateľský zážitok a navigáciu.

Anchor Text
Anchor Text je viditeľný, klikateľný text odkazu. Optimálne anchor texty sú popisné a relevantné k cieľovej stránke, čo zlepšuje SEO.

Anchor Text Ratio
Anchor Text Ratio je percentuálny pomer rôznych typov anchor textov (značkovaný, presný výraz, čiastočný výraz, atď.) vo vašom profile spätných odkazov. Správne rozloženie môže zlepšiť SEO a znížiť riziko penalizácie.


Alt Attribute
Alt Attribute je alternatívny text priradený k obrázku na webovej stránke. Pomáha vyhľadávačom pochopiť obsah obrázkov a zlepšuje prístupnosť pre používateľov so zrakovým postihnutím.

API (Application Programming Interface)
API je rozhranie, ktoré umožňuje rôznym softvérovým systémom komunikovať 

medzi sebou. V SEO sa API používa na získavanie dát z rôznych nástrojov a platform, ako je Google Analytics, Google Search Console a iné.

App Store Optimization (ASO)
App Store Optimization je proces optimalizácie mobilných aplikácií s cieľom zlepšiť ich viditeľnosť a pozície v obchodoch s aplikáciami (napr. App Store, Google Play). Zahŕňa optimalizáciu názvov, popisov a kľúčových slov aplikácie.

Asynchronous Loading
Asynchronous Loading je technika načítania zdrojov (ako sú skripty) paralelne s načítaním stránky, čím sa zlepšuje rýchlosť načítania stránky a používateľský zážitok.

Automated SEO Reports
Automated SEO Reports sú generované pomocou nástrojov a softvéru na pravidelné monitorovanie a správy o výkonnosti SEO kampaní. Pomáhajú šetriť čas a poskytujú prehľadné informácie o kľúčových metrikách.

Authority
Authority (autorita) je metrika, ktorá hodnotí dôveryhodnosť a relevantnosť webovej stránky. Vyššia autorita zvyčajne znamená lepšie pozície vo výsledkoch vyhľadávania.

Authority Site
Authority Site je webová stránka, ktorá je považovaná za dôveryhodnú a renomovanú v rámci svojej oblasti. Vyhľadávače zvyčajne uprednostňujú autoritatívne stránky vo výsledkoch vyhľadávania.B

Backlink
Backlink je odkaz z inej webovej stránky, ktorý smeruje na vašu stránku. Backlinky sú dôležité pre SEO, pretože zvyšujú autoritu a dôveryhodnosť vašej stránky.

Backlink Profile
Backlink Profile je celkový zoznam a kvalita spätných odkazov, ktoré smerujú na vašu webovú stránku. Silný backlink profile zlepšuje autoritu a SEO vašej stránky.

Baidu
Baidu je najväčší čínsky vyhľadávač. Optimalizácia pre Baidu je dôležitá pre SEO v čínskom prostredí, pretože má iné kritériá hodnotenia než Google.

BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers)
BERT je algoritmus vyhľadávania od Google, ktorý lepšie chápe kontext slov v dopytoch používateľov. Pomáha zlepšiť relevantnosť výsledkov vyhľadávania.

Bing Webmaster Tools
Bing Webmaster Tools je nástroj podobný Google Search Console, ale pre vyhľadávač Bing. Pomáha monitorovať a optimalizovať výkonnosť webovej stránky vo vyhľadávači Bing.

Black Hat SEO
Black Hat SEO je prax používania neetických a zakázaných techník na zvýšenie pozícií vo vyhľadávačoch, ako napríklad skryté texty, klamlivé presmerovania a nákup odkazov. Môže viesť k penalizácii webovej stránky.

Bounce Rate
Bounce Rate je percento návštevníkov, ktorí opustia vašu webovú stránku bez toho, aby vykonali akúkoľvek akciu alebo navštívili ďalšie stránky na vašom webe.

Branded Keywords
Branded Keywords sú kľúčové slová, ktoré obsahujú názov značky alebo firmy. Tieto kľúčové slová zvyčajne generujú vyššie konverzie, pretože vyhľadávajúci už majú povedomie o značke.

Breadcrumbs
Breadcrumbs sú navigačné prvky na webovej stránke, ktoré ukazujú používateľom ich aktuálnu polohu v rámci hierarchie stránok. Pomáhajú zlepšiť použiteľnosť a SEO.

Breadcrumb Navigation
Breadcrumb Navigation je navigačný systém, ktorý zobrazuje cestu používateľa na webovej stránke, zvyčajne v hornej časti stránky. Zlepšuje použiteľnosť a SEO tým, že uľahčuje navigáciu.

Breadcrumb Schema
Breadcrumb Schema je typ štruktúrovaných dát, ktoré pomáhajú vyhľadávačom lepšie pochopiť hierarchiu stránky a zobrazovať breadcrumbs vo výsledkoch vyhľadávania.

Broken Link
Broken Link je odkaz, ktorý nefunguje a vedie na neexistujúcu stránku. Tieto odkazy môžu negatívne ovplyvniť SEO a používateľský zážitok.

C

Canonicalization
Canonicalization je proces výberu preferovanej URL, keď existuje viacero URL s rovnakým alebo podobným obsahom. Pomáha predchádzať problémom s duplicitným obsahom a zlepšuje SEO.

Canonical Tag
Canonical Tag je HTML značka, ktorá pomáha vyhľadávačom určiť preferovanú verziu stránky, aby sa predišlo duplicite obsahu. Je to dôležité pre udržanie SEO hodnotenia.

Canonical URL
Canonical URL je HTML značka, ktorá pomáha vyhľadávačom určiť preferovanú verziu stránky, aby sa predišlo duplicite obsahu.

Cloaking
Cloaking je technika, pri ktorej sa vyhľadávačom zobrazuje iný obsah ako používateľom. Je to zakázaná praktika, ktorá môže viesť k penalizácii.

Click Depth
Click Depth je počet kliknutí potrebných na dosiahnutie konkrétnej stránky z domovskej stránky. Stránky s menšou hĺbkou klikov sú zvyčajne lepšie indexované vyhľadávačmi.

Click Map
Click Map je vizuálna reprezentácia miest na webovej stránke, kde používatelia najčastejšie klikajú. Pomáha identifikovať najpopulárnejšie oblasti stránky a zlepšiť používateľský zážitok.

Content
Content je textový, vizuálny alebo multimediálny obsah, ktorý je publikovaný na webovej stránke. Kvalitný a relevantný obsah je kľúčový pre úspešné SEO.

Content Decay
Content Decay je jav, pri ktorom obsah na webovej stránke postupne stráca svoju hodnotu a relevantnosť v priebehu času, čo môže viesť k zníženiu pozícií vo výsledkoch vyhľadávania. Pravidelná aktualizácia obsahu môže predchádzať tomuto problému.

Content Delivery Network (CDN)
CDN je sieť serverov distribuovaných po celom svete, ktorá pomáha rýchlejšie doručovať obsah webovej stránky používateľom. Používanie CDN môže zlepšiť rýchlosť načítania stránky a SEO.

Content Hub
Content Hub je centrálne miesto na webovej stránke, ktoré zhromažďuje a organizuje súvisiaci obsah na konkrétnu tému. Pomáha zlepšiť SEO tým, že vytvára prehľadnú štruktúru a zvyšuje autoritu stránky na danú tému.

Conversion Optimization
Conversion Optimization je proces optimalizácie webovej stránky na zvýšenie percenta návštevníkov, ktorí vykonajú požadovanú akciu, ako napríklad nákup alebo vyplnenie formulára.

Core Algorithm
Core Algorithm je základný algoritmus vyhľadávača, ktorý pravidelne aktualizuje Google na zlepšenie relevantnosti a kvality výsledkov vyhľadávania.

Core Web Vitals
Core Web Vitals sú súbor metrik, ktoré Google používa na hodnotenie používateľského zážitku na webových stránkach. Zahŕňajú metriky ako Largest Contentful Paint (LCP), First Input Delay (FID) a Cumulative Layout Shift (CLS).

Crawl
Crawl je proces, pri ktorom vyhľadávače používajú automatizované programy nazývané crawlery alebo spidery na indexovanie obsahu webových stránok.

Crawl Budget
Crawl Budget je počet stránok, ktoré vyhľadávač môže a chce indexovať na vašom webe v danom čase. Optimalizácia crawl budgetu môže pomôcť zabezpečiť, že najdôležitejšie stránky budú indexované.

CTR (Click-Through Rate)
CTR je pomer medzi počtom kliknutí na odkaz a počtom jeho zobrazení. Vyjadruje sa v percentách a je dôležitým ukazovateľom úspešnosti SEO a reklám.

D

Data-Driven SEO
Data-Driven SEO je prístup k SEO, ktorý využíva analýzu dát a metriky na optimalizáciu a zlepšovanie výkonnosti webových stránok. Zameriava sa na prijímanie rozhodnutí založených na konkrétnych dátach.

Data Layer
Data Layer je štruktúrovaná vrstva dát, ktorá ukladá informácie o používateľských interakciách na webovej stránke a umožňuje ich jednoduché prenosy do analytických nástrojov, ako je Google Tag Manager.

De-indexing
De-indexing je proces odstránenia stránky z indexu vyhľadávača, čo znamená, že stránka sa už nezobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania.

Deep Linking
Deep Linking je prax prepojenia na konkrétne stránky alebo obsah v rámci aplikácie alebo webu, namiesto na domovskú stránku. Pomáha zlepšiť navigáciu a používateľský zážitok.

Deep Link
Deep Link je odkaz, ktorý smeruje na konkrétnu stránku alebo obsah hlboko v rámci webovej stránky, namiesto na domovskú stránku. Pomáha vyhľadávačom indexovať váš obsah hlbšie.

Disavow File
Disavow File je súbor odoslaný do Google Search Console, ktorý obsahuje zoznam odkazov, ktoré nechcete, aby Google bral do úvahy pri hodnotení vašej stránky. Používa sa na odstránenie škodlivých spätných odkazov.

Disavow Tool
Disavow Tool je nástroj v Google Search Console, ktorý umožňuje vlastníkom webových stránok označiť odkazy, ktoré nechcú, aby boli zohľadnené pri hodnotení ich stránky. Používa sa na odstránenie škodlivých alebo spamových odkazov.

Domain Age
Domain Age je čas, odkedy bola doména prvýkrát registrovaná. Staršie domény môžu mať vyššiu autoritu a dôveryhodnosť vo vyhľadávačoch.

Domain Authority
Domain Authority je skóre, ktoré predpovedá, ako dobre sa webová stránka umiestni vo výsledkoch vyhľadávania. Vyššie skóre znamená väčšiu pravdepodobnosť vyššieho umiestnenia.

Domain Authority (DA)
Domain Authority je metrika vyvinutá spoločnosťou Moz, ktorá predpovedá, ako dobre sa webová stránka umiestni vo výsledkoch vyhľadávania. Je to skóre na stupnici od 1 do 100.

Domain Rating (DR)
Domain Rating je metrika vyvinutá spoločnosťou Ahrefs, ktorá hodnotí celkovú silu profilu spätných odkazov domény. Skóre je na stupnici od 0 do 100.

Duplicate Content
Duplicate Content je obsah, ktorý sa zobrazuje na viacerých URL adresách. Môže to viesť k penalizácii alebo nižšiemu hodnoteniu vo výsledkoch vyhľadávania.

Dwell Time
Dwell Time je čas, ktorý návštevník strávi na vašej stránke po kliknutí na výsledok vyhľadávania, ale predtým, než sa vráti späť na stránku výsledkov vyhľadávania.

E

E-A-T (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness)
E-A-T je koncept, ktorý hodnotí úroveň odbornosti, autoritatívnosti a dôveryhodnosti webovej stránky. Je to dôležitý faktor pre hodnotenie kvality obsahu, najmä pre YMYL (Your Money or Your Life) stránky.

Ecommerce SEO
Ecommerce SEO je optimalizácia online obchodov na zlepšenie viditeľnosti vo vyhľadávačoch. Zahŕňa optimalizáciu produktových stránok, kategórií a technických aspektov webu.

Edge SEO
Edge SEO je využitie edge computing technológií na zlepšenie výkonu a optimalizácie webových stránok v reálnom čase. Zahŕňa optimalizáciu na strane servera a doručovanie obsahu blízko koncovým používateľom.

Engagement Metrics
Engagement Metrics sú metriky, ktoré merajú interakcie používateľov s webovou stránkou, ako sú kliknutia, zobrazenia stránok, čas strávený na stránke a miera odchodov. Tieto metriky pomáhajú hodnotiť kvalitu a relevanciu obsahu.

Entity
Entity v SEO odkazuje na osoby, miesta, veci alebo koncepty, ktoré sú jedinečne identifikovateľné a sú chápané vyhľadávačmi. Identifikácia a optimalizácia entít môže zlepšiť relevantnosť a hodnotenie obsahu.

Entity-Based Search
Entity-Based Search je typ vyhľadávania, ktorý sa zameriava na identifikáciu a pochopenie entít (osoby, miesta, veci) vo vyhľadávacích dopytoch, čo umožňuje presnejšie a relevantnejšie výsledky.

Entity SEO
Entity SEO sa zameriava na optimalizáciu pre konkrétne entity (osoby, miesta, veci) namiesto kľúčových slov. Pomáha vyhľadávačom lepšie chápať a prepojiť obsah.

Evergreen Content
Evergreen Content je obsah, ktorý zostáva aktuálny a hodnotný pre čitateľov dlhú dobu. Takýto obsah nevyžaduje časté aktualizácie a môže generovať trvalú návštevnosť.

Event Tracking
Event Tracking je funkcia v analytických nástrojoch, ako je Google Analytics, ktorá umožňuje sledovať a analyzovať konkrétne akcie používateľov na webovej stránke, ako sú kliknutia na tlačidlá, stiahnutia súborov alebo prehratie videa.

External Link
External Link je odkaz na webovú stránku mimo vašej vlastnej domény. Kvalitné externé odkazy môžu zvýšiť dôveryhodnosť a autoritu vašej stránky.

F

Faceted Navigation
Faceted Navigation je navigačný systém, ktorý umožňuje používateľom filtrovať výsledky na webovej stránke podľa rôznych atribútov (napr. cena, veľkosť, farba). Môže komplikovať SEO, ak nie je správne implementovaný.

Featured Snippets
Featured Snippets sú odpovede zobrazené na vrchu výsledkov vyhľadávania Google, ktoré poskytujú rýchle a stručné odpovede na otázky používateľov.

Featured Video
Featured Video je video, ktoré sa zobrazuje na vrchole výsledkov vyhľadávania pre určitý dopyt. Optimalizácia videí môže zlepšiť šance na zobrazenie vašich videí ako featured video.

First Input Delay (FID)
First Input Delay je metrika, ktorá meria čas od prvého interakčného vstupu používateľa (napr. kliknutia) po reakciu stránky. Je jedným z Core Web Vitals.

Focus Keyword
Focus Keyword je hlavné kľúčové slovo, na ktoré je optimalizovaný konkrétny obsah alebo stránka. Pomáha zlepšiť relevantnosť a pozície vo vyhľadávaní.

Footer Links
Footer Links sú odkazy umiestnené v dolnej časti webovej stránky. Používajú sa na zlepšenie navigácie a interného prepojenia.

Forum Posting
Forum Posting je technika získavania spätných odkazov a zvýšenia viditeľnosti vašej webovej stránky prostredníctvom účasti na diskusných fórach. Dôležité je prispievať hodnotným a relevantným obsahom.

Form Submission Tracking
Form Submission Tracking je sledovanie a analýza údajov o odoslaní formulárov na webovej stránke. Pomáha hodnotiť efektívnosť formulárov a konverzných ciest.

Freshness Algorithm
Freshness Algorithm je časť algoritmu Google, ktorá uprednostňuje nový a aktuálny obsah vo výsledkoch vyhľadávania, najmä pre dopyty, ktoré vyžadujú aktuálne informácie..

Fresh Content
Fresh Content je nový alebo aktualizovaný obsah, ktorý je publikovaný na vašej webovej stránke. Vyhľadávače často uprednostňujú čerstvý obsah, najmä pre témy, ktoré vyžadujú aktuálne informácie.

Frequency Capping
Frequency Capping je technika, ktorá obmedzuje počet zobrazení konkrétnej reklamy alebo obsahu jednotlivému používateľovi počas určitého obdobia. Pomáha predchádzať únave z reklám
G

Geofencing
Geofencing je technológia, ktorá vytvára virtuálne hranice okolo určitej geografickej oblasti a spúšťa marketingové aktivity, keď používateľ vstúpi do tejto oblasti. Pomáha cielenému marketingu a SEO pre lokálne vyhľadávanie.

Geo-Specific Keywords
Geo-Specific Keywords sú kľúčové slová, ktoré obsahujú geografické umiestnenie, napríklad "reštaurácia v Bratislave". Pomáhajú zlepšiť lokalizované výsledky vyhľadávania.

Geo-Targeting
Geo-Targeting je technika, ktorá umožňuje zameriavať reklamy a obsah na používateľov na základe ich geografickej polohy. Pomáha zobrazovať relevantné reklamy lokálnemu publiku.

Google Analytics
Google Analytics je bezplatný nástroj od Google, ktorý umožňuje sledovať a analyzovať návštevnosť vašej webovej stránky. Poskytuje údaje o počte návštevníkov, zdrojoch návštevnosti, správaní návštevníkov a ďalšie.

Googlebot
Googlebot je webový crawler Google, ktorý indexuje obsah webových stránok a aktualizuje index vyhľadávača. Správne nastavenie pre Googlebot môže zlepšiť indexáciu vašej stránky.

Google Discover
Google Discover je personalizovaný feed na mobilných zariadeniach, ktorý používateľom zobrazuje obsah na základe ich záujmov a predchádzajúceho vyhľadávania. Optimalizácia obsahu pre Google Discover môže zvýšiť viditeľnosť a návštevnosť.

Google My Business
Google My Business je nástroj, ktorý umožňuje podnikom spravovať svoju online prítomnosť v rámci Google, vrátane zobrazenia v Google Maps a lokálnych výsledkoch vyhľadávania.

Google PageSpeed Insights
Google PageSpeed Insights je nástroj, ktorý analyzuje rýchlosť načítania vašej webovej stránky a poskytuje odporúčania na jej zlepšenie. Rýchlosť načítania stránky je dôležitý faktor pre SEO.

Google Search Console
Google Search Console je bezplatný nástroj od Google, ktorý pomáha monitorovať a udržiavať prítomnosť vašej webovej stránky vo výsledkoch vyhľadávania Google.

Google Tag Manager
Google Tag Manager je nástroj, ktorý umožňuje správu a nasadenie marketingových značiek na vašej webovej stránke bez nutnosti úprav kódu. Zjednodušuje sledovanie a analýzu dát.

Google Hummingbird
Google Hummingbird je aktualizácia algoritmu vyhľadávača Google, ktorá bola zavedená v roku 2013. Zameriava sa na lepšie pochopenie významu dopytov používateľov, nie len na jednotlivé kľúčové slová.

Guest Blogging
Guest Blogging je písanie a publikovanie článkov na blogu niekoho iného. Pomáha zvyšovať viditeľnosť a autoritu značky, ako aj budovať spätné odkazy.

H

Header Bidding
Header Bidding je pokročilá programatická technika, ktorá umožňuje inzerentom súťažiť o reklamný priestor ešte predtým, než sa uskutoční aukcia na serveri reklamnej siete. Pomáha maximalizovať príjmy z reklamy.

Header Tags
Header Tags sú HTML značky (H1, H2, H3 atď.), ktoré sa používajú na štruktúrovanie obsahu na webovej stránke. Pomáhajú vyhľadávačom pochopiť hierarchiu a dôležitosť jednotlivých častí obsahu.

Heading Tags (H1, H2, H3, H4)
Heading Tags sú HTML značky, ktoré označujú nadpisy a podnadpisy na webovej stránke. Pomáhajú vyhľadávačom pochopiť štruktúru a hierarchiu obsahu.

Heatmap Analysis
Heatmap Analysis je technika vizualizácie dát, ktorá zobrazuje, kde používatelia klikajú, posúvajú a ako interagujú s vašou stránkou. Pomáha identifikovať oblasti na zlepšenie používateľského zážitku.

Holistic SEO
Holistic SEO je prístup k optimalizácii webových stránok, ktorý sa zameriava na všetky aspekty používateľského zážitku, vrátane technického SEO, obsahu, UX a autority stránky. Cieľom je vytvoriť hodnotnú a relevantnú webovú stránku pre používateľov aj vyhľadávače.

HTML Sitemap
HTML Sitemap je stránka na vašom webe, ktorá obsahuje zoznam všetkých stránok na vašej webovej stránke. Pomáha používateľom a vyhľadávačom nájsť obsah na vašom webe.

HTTP/2
HTTP/2 je protokol, ktorý zlepšuje rýchlosť načítania webových stránok tým, že umožňuje paralelné načítanie dátových prúdov a znižuje latenciu. Použitie HTTP/2 môže pozitívne ovplyvniť SEO.

Hreflang Tag
Hreflang Tag je HTML atribút, ktorý pomáha vyhľadávačom určiť jazyk a geografickú orientáciu webovej stránky, čo je užitočné pre medzinárodné SEO.

Hyperlocal SEO
Hyperlocal SEO je optimalizácia webovej stránky na zlepšenie viditeľnosti pre veľmi malé geografické oblasti, napríklad konkrétne mestské štvrte alebo ulice.

I

Image Alt Text
Image Alt Text je alternatívny text priradený k obrázku na webovej stránke. Pomáha vyhľadávačom pochopiť obsah obrázkov a zlepšuje prístupnosť pre používateľov so zrakovým postihnutím.

Image Optimization
Image Optimization je proces zmeny veľkosti, formátu a atribútov obrázkov na webovej stránke s cieľom zlepšiť rýchlosť načítania stránky a SEO.

Inbound Link
Inbound Link, tiež známy ako backlink, je odkaz z inej webovej stránky smerujúci na vašu stránku. Inbound linky sú dôležité pre SEO, pretože zvyšujú autoritu a dôveryhodnosť vašej stránky.

Inbound Marketing
Inbound Marketing je prístup zameraný na prilákanie zákazníkov prostredníctvom hodnotného obsahu a zážitkov, ktoré odpovedajú na ich potreby a problémy. Cieľom je vytvárať dlhodobé vzťahy.

Indexability
Indexability je schopnosť webovej stránky byť indexovaná vyhľadávačmi. Stránky, ktoré nie sú indexovateľné, sa nezobrazia vo výsledkoch vyhľadávania.

Indexing
Indexing je proces, pri ktorom vyhľadávače ukladajú a organizujú obsah webových stránok, aby ho mohli zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania.

Index Bloat
Index Bloat nastáva, keď vyhľadávače indexujú príliš veľa stránok na vašom webe, vrátane tých, ktoré nie sú relevantné alebo kvalitné. Môže to negatívne ovplyvniť vaše SEO.

Index Coverage Report
Index Coverage Report je nástroj v Google Search Console, ktorý poskytuje informácie o stave indexovania stránok na vašom webe. Pomáha identifikovať problémy s indexovaním.

Information Architecture (IA)
Information Architecture je štruktúra a organizácia informácií na webovej stránke. Dobrá IA pomáha používateľom a vyhľadávačom ľahšie nájsť a navigovať obsah.

Interactive Content
Interactive Content je obsah, ktorý vyžaduje aktívnu účasť používateľov, ako sú kvízy, ankety, hry alebo interaktívne infografiky. Pomáha zvýšiť angažovanosť a zapojenie používateľov.

Internal Link
Internal Link je odkaz, ktorý smeruje na inú stránku v rámci tej istej webovej stránky. Pomáha zlepšiť navigáciu, rozdeľuje autoritu stránky a podporuje SEO.

Instant Answers
Instant Answers sú odpovede na dopyty používateľov, ktoré sa zobrazujú priamo na stránke s výsledkami vyhľadávania bez nutnosti kliknutia na odkaz. Sú podobné featured snippets, ale často sú generované z rôznych zdrojov.

Interstitials
Interstitials sú reklamy alebo vyskakovacie okná, ktoré sa zobrazujú pred načítaním hlavného obsahu stránky. Nevhodné použitie interstitials môže negatívne ovplyvniť SEO a používateľský zážitok.

J

JavaScript Framework
JavaScript Framework je knižnica alebo framework pre JavaScript, ako sú React, Angular alebo Vue.js, ktoré sa používajú na vývoj dynamických webových aplikácií. Správna implementácia môže ovplyvniť SEO.

JavaScript Rendering
JavaScript Rendering je proces, pri ktorom vyhľadávače spracovávajú a interpretujú JavaScript na webových stránkach, aby zobrazili a indexovali obsah dynamicky generovaný pomocou JavaScriptu.

JavaScript SEO
JavaScript SEO je optimalizácia webových stránok, ktoré používajú JavaScript na dynamické načítanie obsahu. Zahŕňa techniky na zabezpečenie, že vyhľadávače správne indexujú a zobrazujú tento obsah.

JSON-LD
JSON-LD (JavaScript Object Notation for Linked Data) je formát na štruktúrované dáta, ktorý pomáha vyhľadávačom lepšie porozumieť obsahu vašej stránky a zlepšiť jej viditeľnosť vo výsledkoch vyhľadávania.

JS Frameworks
JS Frameworks sú knižnice a frameworky pre JavaScript, ako sú React, Angular a Vue.js, ktoré sa používajú na tvorbu dynamických webových aplikácií. Správna implementácia JS frameworkov je dôležitá pre SEO.

JSON Schema
JSON Schema je špecifikácia na validáciu a opisovanie štruktúry JSON dát. V SEO sa používa na implementáciu štruktúrovaných dát a zlepšenie indexácie.

Jump Breaks
Jump Breaks sú prvky na stránke, ktoré umožňujú rozdeliť obsah na menšie časti. Pomáhajú zlepšiť čitateľnosť a navigáciu na dlhších stránkach.

Jump Links
Jump Links sú odkazy na stránke, ktoré umožňujú používateľom preskočiť priamo na konkrétnu sekciu alebo časť stránky. Pomáhajú zlepšiť používateľský zážitok a navigáciu.

K

Keyword
Keyword je slovo alebo fráza, ktorú používajú ľudia na vyhľadávanie informácií online. Kľúčové slová sú základom SEO a používajú sa na optimalizáciu obsahu.

Keyword Cannibalization
Keyword Cannibalization nastáva, keď viacero stránok na vašom webe súťaží o rovnaké kľúčové slovo, čo môže negatívne ovplyvniť ich umiestnenie vo vyhľadávačoch.

Keyword Clustering
Keyword Clustering je technika zoskupovania súvisiacich kľúčových slov do tematických skupín, ktoré pomáhajú organizovať obsah a zlepšiť jeho relevantnosť pre vyhľadávače.

Keyword Density
Keyword Density (hustota kľúčových slov) je percentuálny podiel, akým sa kľúčové slovo objavuje v texte v porovnaní s celkovým počtom slov. Dôležité je nájsť rovnováhu, aby sa zabránilo tzv. keyword stuffing (nadužívaniu kľúčových slov).

Keyword Difficulty
Keyword Difficulty je metrika, ktorá hodnotí, ako ťažké je umiestniť sa na vysokých pozíciách vo výsledkoch vyhľadávania pre konkrétne kľúčové slovo. Vyššie hodnoty znamenajú väčšiu konkurenciu.

Keyword Gap Analysis
Keyword Gap Analysis je proces identifikácie kľúčových slov, ktoré konkurencia používa na zlepšenie viditeľnosti, ale vaša webová stránka nie. Pomáha identifikovať príležitosti na zlepšenie SEO.

Keyword Prominence
Keyword Prominence je umiestnenie kľúčového slova v rámci webovej stránky. Kľúčové slová umiestnené na viditeľných a dôležitých miestach, ako sú nadpisy a prvé odseky, môžu zlepšiť SEO.

Keyword Research
Keyword Research (výskum kľúčových slov) je proces identifikácie a analýzy výrazov, ktoré používajú ľudia na vyhľadávanie informácií online. Tieto kľúčové slová sa používajú na optimalizáciu obsahu pre vyhľadávače.


Knowledge Base
Knowledge Base je online zbierka dokumentov, článkov a často kladených otázok (FAQs), ktoré poskytujú informácie a podporu zákazníkom. Pomáha zlepšiť používateľský zážitok a SEO.

Knowledge Graph
Knowledge Graph je databáza informácií, ktorú využíva Google na poskytovanie kontextových odpovedí a zlepšenie výsledkov vyhľadávania. Pomáha lepšie porozumieť vzťahom medzi rôznymi entitami.

Knowledge Panel
Knowledge Panel je informačný box, ktorý sa zobrazuje na pravej strane stránky s výsledkami vyhľadávania Google a poskytuje stručné informácie o entitách, ako sú osoby, miesta alebo organizácie.

L

Landing Page
Landing Page (cieľová stránka) je špecifická webová stránka, na ktorú prichádzajú návštevníci po kliknutí na reklamu alebo odkaz. Je navrhnutá tak, aby povzbudila návštevníkov k vykonaniu konkrétnej akcie.

Latent Semantic Indexing (LSI)
Latent Semantic Indexing je metóda, ktorú vyhľadávače používajú na identifikáciu vzťahov medzi slovami a konceptmi v obsahu, čo pomáha lepšie pochopiť kontext stránky.

Lazy Loading
Lazy Loading je technika, pri ktorej sa obsah (napr. obrázky, videá) načíta iba vtedy, keď sa dostane do zorného poľa používateľa. Pomáha zlepšiť rýchlosť načítania stránky a SEO.

Link Building
Link Building (budovanie odkazov) je proces získavania externých odkazov na vašu webovú stránku z iných stránok. Je to dôležitá súčasť SEO, pretože kvalitné odkazy zvyšujú autoritu a hodnotenie vašej stránky.

Link Equity
Link Equity, tiež známe ako "link juice", je hodnota alebo autorita, ktorú odkaz prenáša z jednej stránky na druhú. Kvalitné odkazy zvyšujú autoritu cieľovej stránky a zlepšujú jej hodnotenie.

Link Juice
Link Juice je metaforický termín, ktorý opisuje hodnotu alebo autoritu prenášanú z jednej stránky na druhú prostredníctvom hypertextových odkazov. Kvalitné odkazy môžu zlepšiť SEO vašej stránky.

Link Reclamation
Link Reclamation je proces nájdenia a opravy alebo získania spätných odkazov, ktoré vedú na neexistujúce alebo nesprávne stránky na vašom webe.

Local SEO
Local SEO je optimalizácia webových stránok pre lokálne vyhľadávanie, ktorá pomáha podnikom zlepšiť viditeľnosť vo výsledkoch vyhľadávania pre geograficky špecifické dopyty.

Local Pack
Local Pack je sada výsledkov, ktorá sa zobrazuje v Google pri lokálnych vyhľadávaniach. Zahŕňa mapu a zoznam troch najrelevantnejších lokálnych výsledkov.

Long-Tail Keywords
Long-Tail Keywords (dlhý chvost kľúčových slov) sú veľmi špecifické a dlhšie kľúčové slová alebo frázy, ktoré majú menší objem vyhľadávania, ale vyššiu mieru konverzie. Sú často menej konkurenčné a ľahšie sa na ne umiestňuje.

M

Manual Action
Manual Action je penalizácia od Google, ktorá je výsledkom manuálneho zásahu z dôvodu porušenia pokynov pre webových správcov. Môže viesť k zníženiu pozícií alebo odstráneniu stránky z indexu.

Manual Penalty
Manual Penalty je sankcia udelená webovej stránke manuálne zamestnancami Google za porušenie pokynov pre webmasterov. Môže viesť k zníženiu pozícií alebo odstráneniu stránky z indexu.

Market Penetration Strategy
Market Penetration Strategy je stratégia zameraná na zvýšenie podielu na trhu existujúcimi produktmi alebo službami prostredníctvom rôznych marketingových a SEO techník.

Meta Description
Meta Description je HTML tag, ktorý poskytuje krátky popis obsahu webovej stránky. Tento popis sa zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania a môže ovplyvniť CTR.

Meta Robots Tag
Meta Robots Tag je HTML značka, ktorá poskytuje pokyny pre vyhľadávače, ako majú indexovať a sledovať stránky na vašom webe.

Meta Tags
Meta Tags sú HTML značky, ktoré poskytujú informácie o webovej stránke pre vyhľadávače. Zahrňujú meta description, meta keywords a ďalšie.

Microdata
Microdata je špecifikácia na vkladanie štruktúrovaných dát do HTML dokumentov. Pomáha vyhľadávačom lepšie pochopiť obsah stránky a zobraziť rozšírené výsledky vo vyhľadávaní.

Mobile-First Indexing
Mobile-First Indexing je prístup Google, ktorý primárne používa mobilnú verziu webovej stránky na indexovanie a hodnotenie. Je dôležité zabezpečiť, aby vaša mobilná verzia bola optimalizovaná pre SEO.

Mobile Optimization
Mobile Optimization je proces prispôsobenia webovej stránky tak, aby poskytovala dobrý používateľský zážitok na mobilných zariadeniach. Zahŕňa rýchlosť načítania, dizajn a použiteľnosť.

Mobile SEO
Mobile SEO je optimalizácia webových stránok pre mobilné zariadenia, aby sa zabezpečilo, že stránka je priateľská pre mobilné zariadenia a dobre sa zobrazuje na rôznych obrazovkách.

N

Natural Language Processing (NLP)
NLP je oblasť počítačovej vedy, ktorá sa zaoberá interakciou medzi počítačmi a ľudským jazykom. V SEO sa používa na lepšie pochopenie kontextu a zámeru dopytov používateľov.

Natural Links
Natural Links sú spätné odkazy, ktoré vznikajú prirodzene, bez akéhokoľvek zásahu alebo požiadavky od vlastníka webovej stránky. Sú veľmi cenné pre SEO, pretože signalizujú dôveryhodnosť a autoritu.

Negative Keywords
Negative Keywords sú kľúčové slová, ktoré zabraňujú zobrazovaniu vašej reklamy pre určité vyhľadávania. Pomáhajú zlepšiť relevanciu reklám a znížiť náklady na zbytočné kliknutia.

Negative SEO
Negative SEO je praktika používania neetických techník na zníženie hodnotenia konkurenčných webových stránok vo výsledkoch vyhľadávania. Môže zahŕňať vytváranie spamových odkazov, kopírovanie obsahu a ďalšie praktiky.

Niche Keywords
Niche Keywords sú špecifické a cielené kľúčové slová, ktoré sa zameriavajú na konkrétnu oblasť alebo segment trhu. Majú nižšiu konkurenciu a vyššiu relevanciu pre cieľové publikum.

Nofollow Link
Nofollow Link je odkaz s atribútom rel="nofollow", ktorý signalizuje vyhľadávačom, aby nepočítali tento odkaz pri hodnotení stránky. Používa sa na odkazy, ktoré nechcete, aby ovplyvňovali SEO.

Noindex Tag
Noindex Tag je HTML značka, ktorá signalizuje vyhľadávačom, aby neindexovali konkrétnu stránku, čo znamená, že sa nebude zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania.

O

Off-Page SEO
Off-Page SEO je optimalizácia faktorov mimo vašej webovej stránky, ktoré ovplyvňujú jej hodnotenie vo vyhľadávačoch. Zahŕňa budovanie odkazov, sociálne signály a iné vonkajšie faktory.

On-Page SEO
On-Page SEO je proces optimalizácie jednotlivých webových stránok, aby sa zlepšila ich pozícia vo vyhľadávačoch. Zahŕňa optimalizáciu obsahu, meta tagov, URL štruktúry a interných odkazov.

On-SERP SEO
On-SERP SEO je optimalizácia obsahu a stránok tak, aby sa dosiahlo čo najlepšie zobrazenie priamo na stránke výsledkov vyhľadávania (SERP), vrátane featured snippets, knowledge panels a ďalších.

Organic Keyword
Organic Keyword je kľúčové slovo, pre ktoré sa vaša stránka zobrazuje v neplatených výsledkoch vyhľadávania. Optimalizácia pre organické kľúčové slová je hlavným cieľom SEO.

Organic Search
Organic Search (organické vyhľadávanie) je proces získavania návštevnosti z neplatených výsledkov vyhľadávania na vyhľadávačoch ako Google. Dosahuje sa prostredníctvom optimalizácie webových stránok pre vyhľadávače (SEO).

Organic Traffic
Organic Traffic je návštevnosť, ktorá prichádza na vašu webovú stránku prostredníctvom neplatených výsledkov vyhľadávania. Je to jeden z hlavných cieľov SEO.

Open Graph Tags
Open Graph Tags sú meta značky používané na sociálnych sieťach na zlepšenie zdieľania obsahu. Pomáhajú definovať, ako sa bude obsah zobrazovať pri zdieľaní na platformách ako Facebook a LinkedIn.

Open Redirect
Open Redirect je zraniteľnosť webovej stránky, ktorá umožňuje útočníkom presmerovať používateľov na škodlivé stránky. Môže negatívne ovplyvniť SEO a bezpečnosť stránky.

Outbound Link
Outbound Link je odkaz, ktorý smeruje z vašej webovej stránky na inú webovú stránku. Používanie kvalitných outbound linkov môže zlepšiť SEO vašej stránky.

Outbound Marketing
Outbound Marketing je tradičná forma marketingu, ktorá zahŕňa aktívne oslovovanie potenciálnych zákazníkov prostredníctvom reklám, e-mailov a iných metód. Na rozdiel od inbound marketingu sa zameriava na priamu komunikáciu s cieľovou skupinou.


P

Page Authority (PA)
Page Authority je metrika vyvinutá spoločnosťou Moz, ktorá hodnotí, ako dobre sa konkrétna stránka umiestni vo výsledkoch vyhľadávania. Je to skóre na stupnici od 1 do 100.

PageRank
PageRank je algoritmus vyvinutý Google na hodnotenie webových stránok na základe kvality a množstva odkazov smerujúcich na stránku. Je to jeden z prvých a najznámejších algoritmov používaných na hodnotenie stránok.

Page Speed
Page Speed je rýchlosť načítania webovej stránky. Rýchlejšie stránky poskytujú lepší používateľský zážitok a môžu zlepšiť pozície vo výsledkoch vyhľadávania.

Page Speed Insights
Page Speed Insights je nástroj od Google, ktorý analyzuje rýchlosť načítania vašej webovej stránky a poskytuje odporúčania na jej zlepšenie. Rýchlosť načítania stránky je dôležitý faktor pre SEO.

Panda Update
Panda Update je aktualizácia algoritmu Google, ktorá bola zavedená s cieľom penalizovať webové stránky s nízkokvalitným obsahom a odmeny stránky s vysokokvalitným obsahom.

Passage Indexing
Passage Indexing je schopnosť Google indexovať a hodnotiť jednotlivé pasáže na stránke, čo umožňuje lepšie pochopenie a poskytovanie relevantných odpovedí na komplexné dopyty.

Passage Ranking
Passage Ranking je aktualizácia algoritmu Google, ktorá umožňuje vyhľadávaču indexovať a hodnotiť jednotlivé pasáže na stránke, čo zlepšuje relevanciu výsledkov pre dopyty s dlhými chvostmi.

Penguin Update
Penguin Update je algoritmus Google, ktorý penalizuje webové stránky za používanie manipulatívnych techník budovania odkazov. Cieľom je zlepšiť kvalitu výsledkov vyhľadávania.

Pillar Page
Pillar Page je rozsiahla stránka, ktorá poskytuje komplexný prehľad o konkrétnej téme a je prepojená s viacerými súvisiacimi článkami na danú tému. Pomáha zlepšiť SEO a navigáciu na webe.

Pogo-Sticking
Pogo-Sticking je jav, pri ktorom používateľ rýchlo prejde späť na stránku s výsledkami vyhľadávania po kliknutí na výsledok, pretože nenašiel hľadané informácie. Môže signalizovať nízku kvalitu alebo nerelevantný obsah.

Predictive Search
Predictive Search je technológia, ktorá predpovedá a navrhuje možné dopyty počas písania používateľa do vyhľadávacieho poľa. Pomáha zlepšiť používateľský zážitok a urýchliť proces vyhľadávania.

Q

Quality Content
Quality Content je obsah, ktorý je hodnotný, relevantný a informatívny pre vaše publikum. Kvalitný obsah pomáha zlepšovať SEO, zvyšovať návštevnosť a budovať dôveru a autoritu vašej značky.

Quality Raters
Quality Raters sú ľudia, ktorí hodnotia výsledky vyhľadávania podľa pokynov Google na zlepšenie kvality algoritmov vyhľadávania. Ich spätná väzba pomáha vyhľadávačom zlepšiť relevantnosť a kvalitu výsledkov.

Query
Query je dopyt zadaný používateľom do vyhľadávača, ktorý spúšťa zobrazovanie výsledkov vyhľadávania. Optimalizácia pre kľúčové query je kľúčová pre SEO.

Query-Based Linking
Query-Based Linking je technika budovania odkazov, ktorá využíva analýzu dopytov na identifikáciu príležitostí na vytváranie relevantných odkazov. Pomáha zlepšiť autoritu a viditeľnosť stránky.

Query Deserves Freshness (QDF)
Query Deserves Freshness je koncept, podľa ktorého Google uprednostňuje čerstvý a aktuálny obsah pre určité dopyty, najmä tie, ktoré sa týkajú aktuálnych udalostí alebo trendov.

Query Intent
Query Intent je zámer alebo cieľ používateľa pri zadávaní dopytu do vyhľadávača. Optimalizácia pre rôzne typy intentu (napr. navigačný, informačný, transakčný) môže zlepšiť relevantnosť a SEO.

Query Parameter
Query Parameter je doplnok k URL adrese, ktorý odovzdáva dodatočné informácie na webový server. V SEO sa často používajú na sledovanie kampaní a segmentáciu návštevnosti.

Query Rewriting
Query Rewriting je proces, pri ktorom vyhľadávače upravujú dopyty používateľov, aby poskytli relevantnejšie výsledky. Môže zahŕňať opravu pravopisných chýb, synonymá a zmenu slovosledu.


R

RankBrain
RankBrain je algoritmus Google, ktorý používa strojové učenie na zlepšenie spracovania a hodnotenia výsledkov vyhľadávania. RankBrain pomáha lepšie pochopiť dopyty používateľov a zlepšiť relevantnosť výsledkov.

Rank Tracking
Rank Tracking je proces monitorovania pozícií vašich kľúčových slov vo výsledkoch vyhľadávania. Pomáha hodnotiť efektívnosť SEO stratégií a identifikovať oblasti na zlepšenie.

Reciprocal Link
Reciprocal Link je vzájomné prepojenie medzi dvoma webovými stránkami, kde každá stránka odkazuje na tú druhú. Tieto odkazy môžu byť považované za menej hodnotné, ak sú príliš zjavné alebo nadmerne používané.

Redirect
Redirect je spôsob, ako presmerovať návštevníkov z jednej URL na inú. Najčastejšie používané sú 301 (trvalé presmerovanie) a 302 (dočasné presmerovanie).

Responsive Ads
Responsive Ads sú typ reklamy, ktorá sa automaticky prispôsobuje rôznym veľkostiam a formátom obrazoviek, čo zlepšuje ich efektívnosť a viditeľnosť na rôznych zariadeniach.

Responsive Design
Responsive Design je prístup k webovému dizajnu, ktorý zabezpečuje, že webová stránka sa správne zobrazuje na rôznych zariadeniach a obrazovkách. Zlepšuje používateľský zážitok a je dôležitý pre SEO.

Rich Cards
Rich Cards sú rozšírené výsledky vyhľadávania Google, ktoré používajú štruktúrované dáta na zlepšenie vizuálneho zobrazenia obsahu vo výsledkoch vyhľadávania. Zlepšujú používateľský zážitok a môžu zvýšiť CTR.

Rich Media
Rich Media je forma digitálnej reklamy, ktorá zahŕňa pokročilé funkcie, ako sú video, zvuk a interaktívne prvky. Pomáha zvýšiť angažovanosť a interakciu používateľov.

Rich Snippets
Rich Snippets sú rozšírené výňatky vo výsledkoch vyhľadávania, ktoré poskytujú dodatočné informácie o stránke, ako sú hodnotenia, recenzie, ceny a ďalšie. Zlepšujú viditeľnosť a atraktivitu výsledkov vyhľadávania.


Robot.txt
Robot.txt je súbor v koreňovom adresári webovej stránky, ktorý poskytuje pokyny pre vyhľadávače, ktoré stránky alebo sekcie stránky by mali alebo nemali indexovať.


S

Schema Markup
Schema Markup je kód pridaný na webovú stránku, ktorý pomáha vyhľadávačom lepšie porozumieť obsahu a zobrazovať rozšírené výsledky, ako sú rich snippets. Zlepšuje SEO a viditeľnosť vo vyhľadávaní

Scroll Depth
Scroll Depth je metrika, ktorá meria, ako ďaleko sa používateľ dostane pri posúvaní stránky. Pomáha hodnotiť angažovanosť a kvalitu obsahu.

Scroll Tracking
Scroll Tracking je technika sledovania, ako ďaleko sa používatelia posúvajú na vašej webovej stránke. Pomáha hodnotiť angažovanosť a kvalitu obsahu.

Search Console
Search Console je bezplatný nástroj od Google, ktorý pomáha monitorovať a udržiavať prítomnosť vašej webovej stránky vo výsledkoch vyhľadávania Google.

Search Intent
Search Intent je zámer používateľa pri vyhľadávaní informácií na internete. Pochopenie search intent pomáha optimalizovať obsah a SEO stratégie na zlepšenie relevantnosti a konverzií.

SEO Audit
SEO Audit je komplexné hodnotenie webovej stránky na identifikáciu problémov a príležitostí na zlepšenie SEO. Zahŕňa technické SEO, on-page SEO a off-page SEO analýzy.

SERP (Search Engine Results Page)
SERP je stránka s výsledkami vyhľadávania, ktorá sa zobrazí po zadaní dopytu do vyhľadávača. Optimalizácia pre zlepšenie umiestnenia na SERP je kľúčová pre SEO.

SERP Features
SERP Features sú dodatočné prvky, ktoré sa zobrazujú na stránke výsledkov vyhľadávania Google, ako sú featured snippets, knowledge panels, map packs a ďalšie. Optimalizácia pre SERP features môže zlepšiť viditeľnosť a CTR.

Semantic Search
Semantic Search je technológia, ktorá sa snaží zlepšiť presnosť vyhľadávania tým, že pochopí zámer používateľa a kontext dopytu, namiesto zamerania sa len na kľúčové slová.

Site Speed
Site Speed je celková rýchlosť načítania vašej webovej stránky. Rýchlejšie stránky poskytujú lepší používateľský zážitok a môžu zlepšiť pozície vo výsledkoch vyhľadávania.

Sitemap
Sitemap je súbor, ktorý obsahuje zoznam všetkých stránok na vašej webovej stránke. Pomáha vyhľadávačom lepšie indexovať váš obsah.

SSL Certificate
SSL Certificate je digitálny certifikát, ktorý zabezpečuje šifrovanie komunikácie medzi webovým serverom a prehliadačom používateľa. Webové stránky s SSL certifikátom sú označené ako "https" a sú považované za bezpečnejšie.

Structured Data
Structured Data je formátovanie dát na webovej stránke tak, aby vyhľadávače mohli ľahšie interpretovať obsah. Používanie štruktúrovaných dát môže zlepšiť viditeľnosť a zobrazenie stránky vo výsledkoch vyhľadávania.

T

Taxonomy
Taxonomy je systematické usporiadanie obsahu na webovej stránke pomocou kategórií a tagov. Pomáha zlepšiť štruktúru a organizáciu obsahu, čo môže pozitívne ovplyvniť SEO.

Technical SEO
Technical SEO je optimalizácia technických aspektov webovej stránky, ako sú rýchlosť načítania, mobilná priateľnosť, štruktúra URL a použitie správnych značiek HTML.

Thin Content
Thin Content je obsah, ktorý má nízku hodnotu pre používateľov, napríklad krátke alebo povrchné články. Google penalizuje stránky s tenkým obsahom, preto je dôležité poskytovať kvalitné a informatívne články.

Time on Page
Time on Page je metrika, ktorá meria priemerný čas, ktorý návštevníci strávia na vašej stránke. Pomáha hodnotiť angažovanosť a kvalitu obsahu.

Title Tag
Title Tag je HTML značka, ktorá definuje názov webovej stránky. Je to jeden z najdôležitejších faktorov pre SEO a zobrazuje sa vo výsledkoch vyhľadávania ako hlavný nadpis stránky.

Topical Authority
Topical Authority je miera odbornosti a dôveryhodnosti webovej stránky alebo autora v konkrétnej téme. Vyššia topical authority môže zlepšiť hodnotenie vo výsledkoch vyhľadávania pre súvisiace dopyty.

Traffic
Traffic je počet návštevníkov, ktorí prichádzajú na vašu webovú stránku. Môže pochádzať z rôznych zdrojov, ako sú organické vyhľadávanie, platené reklamy, sociálne médiá a priame návštevy.

Traffic Shaping
Traffic Shaping je technika riadenia prenosu dát na webovej stránke, ktorá zabezpečuje rovnomerné rozloženie zdrojov a zlepšenie výkonu stránky. Pomáha udržiavať rýchlosť načítania a dostupnosť stránky.

Trust Flow
Trust Flow je metrika vyvinutá spoločnosťou Majestic, ktorá hodnotí kvalitu a dôveryhodnosť odkazov smerujúcich na vašu webovú stránku.

U

UTM Parameters
UTM Parameters sú označenia pridané k URL adrese, ktoré umožňujú sledovať výkon konkrétnych kampaní v nástrojoch na analýzu webovej stránky. Pomáhajú identifikovať, odkiaľ pochádza návštevnosť a aké kampane sú najefektívnejšie.

User Engagement
User Engagement je miera interakcie a zapojenia používateľov s vašou webovou stránkou, vrátane kliknutí, komentárov, zdieľaní a ďalších aktivít.

User Experience (UX)
User Experience (UX) je celkový dojem používateľa z interakcie s vašou webovou stránkou alebo aplikáciou. Dobrý UX zahŕňa jednoduchú navigáciu, rýchle načítanie stránky a atraktívny dizajn.

User Feedback
User Feedback je spätná väzba od používateľov vašej webovej stránky, ktorá môže zahŕňať recenzie, hodnotenia a komentáre. Pomáha zlepšiť používateľský zážitok a SEO.

User-Generated Content (UGC)
User-Generated Content je obsah vytvorený používateľmi, ktorý je často zdieľaný na sociálnych médiách alebo v online komunitách. Zahŕňa recenzie, fotky, videá a komentáre. UGC je cenný pre autentickú a dôveryhodnú propagáciu značky.

User Intent
User Intent je zámer používateľa pri vyhľadávaní informácií na internete. Pochopenie user intent pomáha optimalizovať obsah a SEO stratégie na zlepšenie relevantnosti a konverzií.

Unique Selling Proposition (USP)
Unique Selling Proposition je jedinečná vlastnosť alebo výhoda produktu alebo služby, ktorá ho odlišuje od konkurencie. Jasná USP môže zlepšiť SEO tým, že priťahuje viac relevantného a angažovaného publika.

Unstructured Data
Unstructured Data je typ dát, ktoré nemajú preddefinovanú štruktúru, ako sú texty, obrázky alebo videá. Optimalizácia neštruktúrovaných dát môže zlepšiť viditeľnosť vo vyhľadávačoch.

URL (Uniform Resource Locator)
URL je adresa webovej stránky alebo zdroja na internete. Optimalizácia URL zahŕňa vytváranie čitateľných a popisných adries, ktoré zlepšujú SEO.

URL Structure
URL Structure je spôsob, akým sú URL adresy na vašej webovej stránke organizované. Čisté, popisné a konzistentné URL adresy môžu zlepšiť SEO a používateľský zážitok.

V

Vertical Search
Vertical Search je špecifický druh vyhľadávania zameraný na určitú oblasť alebo odvetvie, ako je vyhľadávanie obrázkov, videí, noviniek alebo miestnych firiem.

Video SEO
Video SEO je optimalizácia videí tak, aby sa lepšie umiestnili vo vyhľadávačoch. Zahŕňa optimalizáciu názvov, popisov, tagov a metadát videí.

Viral Content
Viral Content je obsah, ktorý sa rýchlo šíri medzi používateľmi cez sociálne médiá a iné kanály. Cieľom je dosiahnuť veľký dosah a zvýšiť povedomie o značke.

Virtual Tour
Virtual Tour je interaktívna prehliadka miesta alebo zariadenia, ktorá je dostupná online. Môže zlepšiť SEO tým, že poskytuje hodnotný a angažujúci obsah pre používateľov.

Visual Search
Visual Search je technológia, ktorá umožňuje používateľom vyhľadávať informácie prostredníctvom nahrania obrázka namiesto zadávania textového dopytu. Zlepšuje používateľský zážitok a relevantnosť výsledkov.

Voice Engine Optimization (VEO)
Voice Engine Optimization je optimalizácia obsahu a webovej stránky na vyhľadávanie pomocou hlasových príkazov. S rastúcou popularitou hlasových asistentov, ako sú Siri a Alexa, je táto stratégia čoraz dôležitejšia.

Voice Search
Voice Search je technológia, ktorá umožňuje používateľom vyhľadávať informácie pomocou hlasových príkazov. S rastúcou popularitou hlasových asistentov, ako sú Siri a Alexa, je optimalizácia pre hlasové vyhľadávanie čoraz dôležitejšia.

Voice Search Optimization
Voice Search Optimization je prispôsobenie obsahu a webovej stránky na vyhľadávanie pomocou hlasových príkazov. S rastúcou popularitou hlasových asistentov, ako sú Siri a Alexa, je táto stratégia čoraz dôležitejšia.

W

Web Accessibility
Web Accessibility je prístupnosť webovej stránky pre všetkých používateľov, vrátane osôb so zdravotným postihnutím. Dodržiavanie štandardov prístupnosti môže zlepšiť SEO a používateľský zážitok.

Web Crawler
Web Crawler, tiež známy ako bot alebo spider, je automatizovaný program používaný vyhľadávačmi na indexovanie a zhromažďovanie informácií z webových stránok na účely vyhľadávania.

Web Scraping
Web Scraping je technika automatického zhromažďovania dát z webových stránok. Používa sa na získavanie informácií pre analýzu a optimalizáciu SEO.

Web Vitals
Web Vitals sú súbor metrik, ktoré Google používa na hodnotenie používateľského zážitku na webových stránkach. Zahŕňajú Core Web Vitals a ďalšie metriky, ako sú Time to First Byte (TTFB) a First Contentful Paint (FCP).

Web Performance Optimization (WPO)
Web Performance Optimization je prístup k zlepšeniu rýchlosti a výkonu webových stránok. Zahŕňa techniky ako caching, kompresia súborov a optimalizácia obrázkov.

Webmaster Guidelines
Webmaster Guidelines sú odporúčania od Google pre správu a optimalizáciu webových stránok. Dodržiavanie týchto pokynov pomáha zlepšiť SEO a predísť penalizáciám.

Webmaster Tools
Webmaster Tools je starý názov pre Google Search Console, nástroj od Google, ktorý pomáha monitorovať a udržiavať prítomnosť vašej webovej stránky vo výsledkoch vyhľadávania.

White-Hat SEO
White-Hat SEO sú etické a legálne techniky optimalizácie webovej stránky, ktoré dodržiavajú pokyny vyhľadávačov. Cieľom je zlepšiť viditeľnosť stránky prostredníctvom kvalitného obsahu, budovania odkazov a optimalizácie technických aspektov stránky.

WordPress SEO
WordPress SEO je optimalizácia webových stránok postavených na platforme WordPress. Zahŕňa použitie SEO pluginov, optimalizáciu rýchlosti stránky a štruktúry URL.

Word Count
Word Count je počet slov v texte na webovej stránke. Hoci neexistuje presné pravidlo, dlhší a kvalitný obsah má často lepšiu šancu na vysoké pozície vo výsledkoch vyhľadávania.


Y

Yandex
Yandex je ruský vyhľadávač, ktorý je najpopulárnejší v Rusku a východnej Európe. Optimalizácia pre Yandex môže byť dôležitá pre SEO v týchto regiónoch.

Yandex Webmaster
Yandex Webmaster je nástroj podobný Google Search Console, ktorý poskytuje informácie a nástroje na správu prítomnosti webovej stránky vo vyhľadávači Yandex.

Yield Management
Yield Management je prístup k maximalizácii výnosov prostredníctvom optimalizácie cien a dostupnosti produktov alebo služieb na základe dopytu a ponuky. Používa sa často v odvetviach ako hotelierstvo a letecká doprava.

YMYL (Your Money or Your Life)
YMYL je kategória obsahu, ktorý môže ovplyvniť finančné alebo fyzické blaho používateľov. Vyhľadávače majú prísne kritériá pre hodnotenie YMYL obsahu, aby zabezpečili jeho kvalitu a dôveryhodnosť.

Yoast SEO
Yoast SEO je populárny plugin pre WordPress, ktorý pomáha optimalizovať obsah a technické aspekty webových stránok pre vyhľadávače.

YouTube Cards
YouTube Cards sú interaktívne prvky, ktoré môžete pridať do svojich videí na YouTube. Pomáhajú zvýšiť zapojenie a smerovať používateľov na iné videá, playlisty alebo webové stránky.

YouTube SEO
YouTube SEO je optimalizácia video obsahu na YouTube s cieľom zlepšiť jeho viditeľnosť a umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania na YouTube aj v Google.

Z

Zero Click Search
Zero Click Search je vyhľadávanie, pri ktorom používateľ dostane odpoveď priamo na stránke výsledkov vyhľadávania bez nutnosti kliknutia na akýkoľvek odkaz. Takéto výsledky zahŕňajú featured snippets, knowledge panels a odpovede na otázky.

Zero Moment of Truth (ZMOT)
Zero Moment of Truth je pojem, ktorý označuje moment, keď sa zákazník rozhodne kúpiť produkt alebo službu na základe online výskumu, recenzií a ďalších digitálnych zdrojov.

Zero Search Volume Keywords
Zero Search Volume Keywords sú kľúčové slová, ktoré majú veľmi nízky alebo žiadny objem vyhľadávania. Optimalizácia pre tieto kľúčové slová môže byť užitočná, ak majú vysokú relevanciu pre vaše publikum a nízku konkurenciu.

Zombie Pages
Zombie Pages sú stránky na vašom webe, ktoré nemajú žiadnu návštevnosť alebo hodnotu. Identifikácia a odstránenie alebo aktualizácia týchto stránok môže zlepšiť celkový výkon a SEO vášho webu.


 


Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Slovník e-mail marketingu, marketingovej automatizácie a data-driven marketingu

od  A/B Testingu,  Auto-Responderov  cez  Call to Action (CTA) až po  Zone Personalization Na jednotlivých písmenách a slovách pracujemea postupne ich dopĺňname. Kliknutím na písmeno sa presuniete rýchlejšie, prípadne použite vyhľadávanie na zadanie slova, ktoré hľadáte. A   B   C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A A/B Testing - A/B Testovanie A/B Testing je metóda porovnávania dvoch verzií e-mailu alebo webovej stránky, aby sa zistilo, ktorá verzia dosahuje lepšie výsledky. Pomáha optimalizovať kampane. viac o A/B testovaní API (Application Programming Interface) API je rozhranie, ktoré umožňuje rôznym softvérovým systémom komunikovať medzi sebou. V marketingovej automatizácii sa používa na integráciu rôznych nástrojov a platforiem. Auto-Responder Auto-Responder je automatická odpoveď, ktorá sa odosiela po prijatí e-mailu. V e-mail marketingu sa často používa na potvrdenie prihlásenia alebo objednávky. Čo je Auto-Responder? Automation Workflow Automa

Customer Journey: Optimalizácia zákazníckej cesty pre úspešné marketingové kampane

Customer Journey, alebo zákaznícka cesta, je proces, ktorým zákazník prechádza od prvého kontaktu so značkou až po nákup a následnú interakciu. Mapovanie zákazníckej cesty pomáha optimalizovať marketingové kampane tým, že poskytuje hlbší pohľad na správanie zákazníkov a umožňuje lepšie prispôsobiť marketingové aktivity ich potrebám a očakávaniam. V tomto článku sa pozrieme na význam zákazníckej cesty, kroky pri mapovaní a optimalizácii a najlepšie praktiky, ktoré môžu zvýšiť úspešnosť vašich marketingových kampaní. Čo je Customer Journey? Customer Journey - zákaznícka cesta je komplexný proces, ktorý zahŕňa všetky interakcie zákazníka so značkou od prvého kontaktu až po opakované nákupy a lojalitu. Tento proces sa zvyčajne delí do niekoľkých fáz, vrátane povedomia, zvažovania, rozhodnutia, nákupu a post-nákupnej interakcie. Kroky zákazníckej cesty Povedomie (Awareness) : Zákazník sa prvýkrát dozvie o značke prostredníctvom rôznych kanálov, ako sú reklamy, sociálne médiá alebo odporúčan

Geotargeting: precízne cielenie marketingových správ na lokálne publikum

Geotargeting je technika, ktorá umožňuje cielenie marketingových správ na základe geografickej polohy používateľov. Táto stratégia umožňuje marketérom zobrazovať relevantné reklamy lokálnemu publiku, čím zvyšuje pravdepodobnosť angažovanosti a konverzií. V tomto článku sa pozrieme na to, čo je geotargeting, ako funguje, jeho výhody a najlepšie praktiky pre efektívne využitie. Čo je geotargeting? Geotargeting je proces prispôsobenia obsahu, ponúk a reklám používateľom na základe ich geografickej polohy. Využíva údaje o polohe, ako sú IP adresy, GPS údaje, Wi-Fi signály alebo údaje z mobilných sietí, na určenie polohy používateľa. Týmto spôsobom môžu marketéri cieliť konkrétne regióny, mestá, alebo dokonca jednotlivé štvrte a miesta. Ako funguje Geotargeting? Zber údajov o polohe : Technológie ako GPS, Wi-Fi signály, IP adresy a mobilné siete zhromažďujú údaje o polohe používateľov. Analýza polohy : Softvérové nástroje analyzujú tieto údaje a určujú presnú alebo približnú polohu používat