Preskočiť na hlavný obsah

Slovník e-mail marketingu, marketingovej automatizácie a data-driven marketingu

od A/B Testingu, Auto-Responderov
 cez Call to Action (CTA) až po Zone Personalization

Na jednotlivých písmenách a slovách pracujemea postupne ich dopĺňname.

Kliknutím na písmeno sa presuniete rýchlejšie, prípadne použite vyhľadávanie na zadanie slova, ktoré hľadáte.

A B C D E F G H I J K L MN O P Q R S T U V W X Y Z


A

A/B Testing - A/B Testovanie

A/B Testing je metóda porovnávania dvoch verzií e-mailu alebo webovej stránky, aby sa zistilo, ktorá verzia dosahuje lepšie výsledky. Pomáha optimalizovať kampane. viac o A/B testovaní

API (Application Programming Interface)

API je rozhranie, ktoré umožňuje rôznym softvérovým systémom komunikovať medzi sebou. V marketingovej automatizácii sa používa na integráciu rôznych nástrojov a platforiem.

Auto-Responder

Auto-Responder je automatická odpoveď, ktorá sa odosiela po prijatí e-mailu. V e-mail marketingu sa často používa na potvrdenie prihlásenia alebo objednávky. Čo je Auto-Responder?

Automation Workflow

Automation Workflow je séria automatizovaných akcií, ktoré sa spúšťajú na základe určitých podmienok alebo udalostí, ako je prihlásenie do newsletteru alebo nákup produktu. Čo je Automation Workflow?

Audience Segmentation

Audience Segmentation je proces rozdelenia cieľového publika do menších skupín na základe rôznych kritérií, ako sú demografické údaje, správanie alebo záujmy. Čo je Audience Segmentation?

Attribution Modeling

Attribution Modeling je metóda priradenia kreditu za konverzie rôznym dotykovým bodom v rámci zákazníckej cesty. Pomáha pochopiť, ktoré marketingové kanály sú najefektívnejšie. Čo je Attribution Modeling?

Analytics Dashboard

Analytics Dashboard je vizuálne rozhranie, ktoré zobrazuje kľúčové metriky a údaje o výkonnosti marketingových kampaní v reálnom čase. Čo je Analytics Dashboard?

AI-Powered Personalization

AI-Powered Personalization je využitie umelej inteligencie na prispôsobenie marketingových správ individuálnym zákazníkom na základe ich správania a preferencií. Čo je AI-Powered Personalization?

Automated Email Series

Automated Email Series je séria e-mailov, ktoré sú automaticky odosielané používateľom na základe konkrétnych akcií alebo časových intervalov. Čo je Automated Email Series?

Active Users

Active Users sú používatelia, ktorí pravidelne interagujú s vašimi marketingovými aktivitami, ako sú e-maily alebo aplikácie. Sú dôležití pre meranie angažovanosti. Čo sú Active Users?

B

Bounce Rate

Bounce Rate je percento e-mailov, ktoré sa nedoručili do schránky príjemcu a boli vrátené odosielateľovi. Vysoká miera odchodov môže indikovať problémy s kvalitou zoznamu kontaktov. Čo je Bounce Rate?

Behavioral Segmentation

Behavioral Segmentation je rozdelenie cieľového publika na základe ich správania, ako sú nákupné zvyklosti, frekvencia interakcií alebo odpovede na kampane.

Bulk Email

Bulk Email je hromadné odosielanie e-mailov veľkému počtu príjemcov naraz. Často sa používa na marketingové kampane alebo oznamy.

B2B Email Marketing

B2B Email Marketing je e-mail marketing zameraný na firmy a organizácie. Zameriava sa na budovanie vzťahov a generovanie leadov v rámci obchodného prostredia.

B2C Email Marketing

B2C Email Marketing je e-mail marketing zameraný na spotrebiteľov. Zameriava sa na priamy predaj, zlepšenie angažovanosti a budovanie vernosti zákazníkov.

Behavioral Triggers

Behavioral Triggers sú automatizované akcie spustené konkrétnym správaním používateľa, ako je opustenie nákupného košíka alebo kliknutie na odkaz v e-maile.

Blacklist

Blacklist je zoznam IP adries alebo domén, ktoré sú blokované kvôli rozosielaniu spamových e-mailov. Ak je vaša adresa na čiernej listine, môže to negatívne ovplyvniť doručiteľnosť e-mailov.

Brand Consistency

Brand Consistency je udržanie jednotného vzhľadu a tónu značky vo všetkých marketingových kanáloch a kampaniach. Pomáha budovať dôveryhodnosť a rozpoznateľnosť značky.

Broadcast Email

Broadcast Email je jednorazový e-mail odoslaný celému zoznamu príjemcov alebo segmentu zoznamu. Často sa používa na oznamy, novinky alebo akcie.

Buyer Persona

Buyer Persona je fiktívny profil ideálneho zákazníka vytvorený na základe demografických údajov, správania, motivácií a cieľov. Pomáha prispôsobiť marketingové stratégie konkrétnemu publiku.

C

Conversion Rate

Conversion Rate je percento príjemcov e-mailu, ktorí vykonajú požadovanú akciu, napríklad nákup alebo vyplnenie formulára. Je kľúčovou metrikou pre hodnotenie úspešnosti kampane. Čo je Conversion Rate?

Customer Journey

Customer Journey je proces, ktorý zákazník prechádza od prvého kontaktu so značkou až po nákup a ďalej. Mapovanie zákazníckej cesty pomáha optimalizovať marketingové kampane.

CRM (Customer Relationship Management)

CRM je systém na riadenie vzťahov so zákazníkmi, ktorý zaznamenáva a analyzuje interakcie a dáta z celého životného cyklu zákazníka. Pomáha zlepšiť zákaznícku skúsenosť a zvyšovať predaj.

Click-Through Rate (CTR)

CTR je percento príjemcov e-mailu, ktorí klikli na jeden alebo viac odkazov v e-maile. Je to dôležitý ukazovateľ angažovanosti príjemcov.

Customer Retention

Customer Retention je udržanie existujúcich zákazníkov a ich opakované nákupy. E-mail marketingové kampane môžu pomôcť zvyšovať zákaznícku vernosť.

Cross-Selling

Cross-Selling je technika ponúkania doplnkových alebo súvisiacich produktov existujúcim zákazníkom. Pomáha zvyšovať priemernú hodnotu objednávky.

Content Personalization

Content Personalization je prispôsobenie obsahu e-mailu jednotlivým príjemcom na základe ich preferencií a správania. Zvyšuje relevantnosť a angažovanosť.

Cart Abandonment Emails

Cart Abandonment Emails sú automatizované e-maily odoslané používateľom, ktorí opustili nákupný košík bez dokončenia nákupu. Cieľom je motivovať ich k dokončeniu transakcie.

Customer Segmentation

Customer Segmentation je rozdelenie zákazníkov do rôznych skupín na základe určitých kritérií, ako sú demografické údaje, nákupné zvyklosti alebo správanie. Pomáha cielenému marketingu.

Call to Action (CTA)

Call to Action je výzva v e-maile alebo na webovej stránke, ktorá motivuje používateľov k vykonaniu konkrétnej akcie, napríklad kliknutiu na odkaz alebo vyplneniu formulára.

D

Deliverability Rate

Deliverability Rate je percento e-mailov, ktoré sa úspešne doručili do schránky príjemcov. Vysoká doručiteľnosť je kľúčová pre úspešnosť e-mailových kampaní. Čo je Deliverability Rate?

Data Enrichment

Data Enrichment je proces pridávania alebo aktualizácie informácií v existujúcej databáze zákazníkov, aby sa zlepšila presnosť a úplnosť údajov.

Dynamic Content

Dynamic Content je obsah v e-mailoch, ktorý sa automaticky mení na základe údajov o príjemcoch, ako sú ich záujmy, správanie alebo demografické údaje.

Double Opt-In

Double Opt-In je proces, pri ktorom príjemcovia musia potvrdiť svoje prihlásenie na odber e-mailov dvakrát, zvyčajne kliknutím na odkaz v potvrdzovacom e-maile. Zvyšuje kvalitu zoznamu kontaktov.

Data-Driven Decisions

Data-Driven Decisions sú rozhodnutia založené na analýze dát a faktov, namiesto intuície alebo pocitov. Pomáha optimalizovať marketingové kampane a stratégie.

Dwell Time

Dwell Time je čas, ktorý príjemca strávi čítaním e-mailu alebo interakciou s obsahom. Dlhší čas naznačuje vyššiu angažovanosť.

Drip Campaign

Drip Campaign je séria predpripravených e-mailov, ktoré sú automaticky odosielané používateľom v určitých intervaloch alebo na základe konkrétnych akcií.

Demographic Segmentation

Demographic Segmentation je rozdelenie cieľového publika na základe demografických údajov, ako sú vek, pohlavie, príjem alebo vzdelanie.

Deliverability Testing

Deliverability Testing je proces testovania, ako dobre sa e-maily doručujú do schránok príjemcov, a identifikácie potenciálnych problémov s doručiteľnosťou.

Data Management Platform (DMP)

DMP je softvérová platforma, ktorá zhromažďuje, organizuje a analyzuje veľké množstvo dát z rôznych zdrojov, aby sa zlepšila cielenosť a efektivita marketingových kampaní.

E

Email Automation

Email Automation je proces automatizácie odosielania e-mailov na základe určitých spúšťačov alebo časových intervalov. Pomáha šetriť čas a zlepšiť efektivitu kampaní. Čo je Email Automation / emailová automatizácia?

Email Bounce

Email Bounce je e-mail, ktorý sa nedoručil do schránky príjemcu a bol vrátený odosielateľovi. Môže byť soft bounce (dočasný problém) alebo hard bounce (trvalý problém).

Email Campaign

Email Campaign je séria koordinovaných e-mailov odosielaných s cieľom dosiahnuť konkrétny cieľ, ako je zvýšenie predaja, zlepšenie angažovanosti alebo budovanie povedomia o značke.

Email Client

Email Client je softvér alebo aplikácia, ktorá umožňuje používateľom čítať, písať a spravovať e-maily. Príklady zahŕňajú Gmail, Outlook a Apple Mail.

Email List Cleaning

Email List Cleaning je proces odstraňovania neaktívnych alebo neplatných e-mailových adries zo zoznamu kontaktov, aby sa zlepšila doručiteľnosť a angažovanosť.

Email Marketing Software

Email Marketing Software je nástroj na vytváranie, odosielanie a správu e-mailových kampaní. Príklady zahŕňajú Mailchimp, Constant Contact a SendinBlue.

Email Open Rate

Email Open Rate je percento e-mailov, ktoré boli otvorené príjemcami. Je to dôležitý ukazovateľ úspešnosti e-mailovej kampane.

Email Personalization

Email Personalization je prispôsobenie obsahu e-mailu jednotlivým príjemcom na základe ich preferencií, správania a demografických údajov. Zvyšuje relevantnosť a angažovanosť.

Email Segmentation

Email Segmentation je proces rozdelenia e-mailového zoznamu do menších skupín na základe určitých kritérií, ako sú demografické údaje, správanie alebo záujmy. Pomáha cielenému marketingu.

Email Service Provider (ESP)

Email Service Provider je spoločnosť alebo platforma, ktorá poskytuje nástroje a služby na odosielanie e-mailov a správu e-mailových kampaní.

F

Freemium Model

Freemium Model je obchodný model, ktorý ponúka základnú službu alebo produkt zadarmo, pričom pokročilé funkcie alebo služby sú spoplatnené. Často sa používa v e-mail marketingovom softvéri.

Frequency Cap

Frequency Cap je obmedzenie počtu e-mailov, ktoré môže príjemca dostať v určitom časovom období, aby sa predišlo únave z e-mailov a zvýšila angažovanosť.

Form Submission

Form Submission je akcia, pri ktorej používateľ vyplní a odošle formulár na webovej stránke, napríklad na prihlásenie sa na odber newsletteru alebo registráciu na podujatie.

Forwarding Rate

Forwarding Rate je percento príjemcov e-mailu, ktorí preposlali e-mail iným osobám. Vysoká miera preposielania môže naznačovať vysoko hodnotný obsah.

Feedback Loop

Feedback Loop je mechanizmus, ktorý poskytuje spätnú väzbu o tom, ako príjemcovia reagujú na e-maily, vrátane označovania e-mailov ako spam alebo ich odhlasovania.

Form Abandonment

Form Abandonment je situácia, keď používateľ začne vyplňovať formulár na webovej stránke, ale nedokončí ho. Analýza a optimalizácia formulárov môže pomôcť znížiť mieru opustenia.

First-Party Data

First-Party Data sú údaje, ktoré spoločnosť zhromažďuje priamo od svojich zákazníkov prostredníctvom vlastných kanálov, ako sú webové stránky, aplikácie alebo e-maily.

Form Conversion Rate

Form Conversion Rate je percento návštevníkov, ktorí vyplnia a odošlú formulár na webovej stránke. Je to dôležitý ukazovateľ efektívnosti lead generation stratégií.

Flowchart

Flowchart je vizuálne znázornenie procesu alebo workflowu, ktoré pomáha plánovať a optimalizovať marketingové kampane a automatizácie.

Funnel Optimization

Funnel Optimization je proces zlepšovania jednotlivých fáz predajného lievika, aby sa zvýšil počet konverzií a maximalizoval výnos.

G

Geotargeting

Geotargeting je technika, ktorá umožňuje cielenie marketingových správ na základe geografickej polohy používateľov. Pomáha zobrazovať relevantné reklamy lokálnemu publiku.

Gated Content

Gated Content je obsah, ku ktorému majú prístup len používatelia, ktorí poskytnú svoje kontaktné informácie, napríklad vyplnením formulára. Pomáha generovať leady a budovať e-mailové zoznamy.

Growth Hacking

Growth Hacking je stratégia zameraná na rýchly rast podnikania pomocou kreatívnych, nízkonákladových techník a experimentov. Často zahŕňa využitie dát a analytiky na optimalizáciu marketingových kampaní.

Gamification

Gamification je použitie herných prvkov a mechaník v neherných kontextoch, ako sú marketingové kampane, na zvýšenie angažovanosti a motivácie používateľov.

GDPR (General Data Protection Regulation)

GDPR je nariadenie EÚ, ktoré chráni súkromie a osobné údaje občanov. Dodržiavanie GDPR je kľúčové pre správne riadenie e-mailových kampaní a dátových stratégií.

Google Analytics

Google Analytics je bezplatný nástroj od Google, ktorý umožňuje sledovať a analyzovať návštevnosť webovej stránky. Poskytuje údaje o počte návštevníkov, zdrojoch návštevnosti, správaní návštevníkov a ďalšie.

Graymail

Graymail sú e-maily, ktoré príjemcovia neoznačujú ako spam, ale ani ich neotvárajú alebo na ne nereagujú. Môžu znižovať celkovú angažovanosť a doručiteľnosť e-mailov.

Goal Tracking

Goal Tracking je proces sledovania a merania dosiahnutia konkrétnych cieľov v rámci marketingových kampaní, ako sú konverzie, prihlásenia alebo predaje.

Geo-Specific Keywords

Geo-Specific Keywords sú kľúčové slová, ktoré obsahujú geografické umiestnenie, napríklad "reštaurácia v Bratislave". Pomáhajú zlepšiť lokalizované výsledky vyhľadávania.

Google Tag Manager

Google Tag Manager je nástroj, ktorý umožňuje správu a nasadenie marketingových značiek na vašej webovej stránke bez nutnosti úprav kódu. Zjednodušuje sledovanie a analýzu dát.

H

H

p>Heatmap Analysis

Heatmap Analysis je technika vizualizácie dát, ktorá zobrazuje, kde používatelia klikajú, posúvajú a ako interagujú s vašou stránkou. Pomáha identifikovať oblasti na zlepšenie používateľského zážitku.

HTML Email

HTML Email je e-mail formátovaný pomocou HTML kódu, ktorý umožňuje používanie obrázkov, farieb a štýlov na vytvorenie vizuálne atraktívneho obsahu.

Hard Bounce

Hard Bounce je e-mail, ktorý sa nedoručil do schránky príjemcu kvôli trvalému problému, ako je neplatná e-mailová adresa. Hard bounces by mali byť odstránené zo zoznamu kontaktov.

Heatmap

Heatmap je vizuálna reprezentácia údajov, ktorá ukazuje, kde a ako používatelia interagujú s webovou stránkou alebo e-mailom. Pomáha optimalizovať dizajn a obsah.

House List

House List je interný zoznam kontaktov, ktorý obsahuje e-mailové adresy získané priamo od vašich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov. Je to najcennejší typ e-mailového zoznamu.

Hybrid Email

Hybrid Email je kombinácia textového a HTML e-mailu, ktorá zaručuje, že e-mail bude dobre zobrazený aj v prípade, že príjemca nepodporuje HTML formátovanie.

Hook

Hook je prvok v e-mailovej kampani alebo predajnej správe, ktorý upúta pozornosť príjemcu a motivuje ho k vykonaniu akcie. Môže to byť úderný nadpis, zaujímavý obrázok alebo výhodná ponuka.

High-Value Customers

High-Value Customers sú zákazníci, ktorí prinášajú najväčší zisk alebo majú najvyššiu životnú hodnotu pre váš podnik. Sú často cieľom špeciálnych marketingových kampaní a programov lojality.

Hypothesis Testing

Hypothesis Testing je metóda, ktorá sa používa na overenie predpokladov a teórií v marketingových kampaniach. Zahŕňa vytváranie hypotéz, ich testovanie a analýzu výsledkov na základe dát.

Hyper-Personalization

Hyper-Personalization je pokročilá forma personalizácie, ktorá využíva umelú inteligenciu a strojové učenie na prispôsobenie marketingových správ individuálnym potrebám a preferenciám zákazníkov.

I

IP Warming

IP Warming je postupné zvyšovanie objemu e-mailov odosielaných z novej IP adresy s cieľom vybudovať si dôveryhodnosť u poskytovateľov e-mailových služieb a zlepšiť doručiteľnosť.

Inactivity Management

Inactivity Management je proces identifikácie a reaktivácie neaktívnych kontaktov vo vašom e-mailovom zozname. Pomáha zlepšiť angažovanosť a kvalitu zoznamu.

Inbox Placement Rate

Inbox Placement Rate je percento e-mailov, ktoré sa dostanú do hlavnej schránky príjemcov, na rozdiel od spamu alebo iných zložiek. Vysoká miera umiestnenia v schránke je dôležitá pre úspešnosť kampaní.

Inline CSS

Inline CSS je štýlovanie e-mailov pomocou CSS priamo v HTML kóde. Pomáha zabezpečiť, že e-mail bude správne zobrazený v rôznych e-mailových klientoch.

Interactive Email

Interactive Email je e-mail, ktorý obsahuje interaktívne prvky, ako sú ankety, kvízy alebo animácie. Zvyšuje angažovanosť príjemcov a môže zlepšiť mieru konverzií.

Interest-Based Segmentation

Interest-Based Segmentation je rozdelenie e-mailového zoznamu na základe záujmov a preferencií príjemcov. Pomáha vytvárať cielené a relevantné kampane.

Inbound Marketing

Inbound Marketing je prístup zameraný na prilákanie zákazníkov prostredníctvom hodnotného obsahu a zážitkov, ktoré odpovedajú na ich potreby a problémy. Cieľom je vytvárať dlhodobé vzťahy.

Integration

Integration je proces prepojenia rôznych marketingových nástrojov a platforiem, aby sa umožnila výmena dát a zlepšila efektivita kampaní. Napríklad prepojenie e-mailového marketingového softvéru s CRM systémom.

Inbox Monitoring

Inbox Monitoring je sledovanie doručiteľnosti e-mailov do schránok príjemcov a identifikácia potenciálnych problémov, ako je spamová klasifikácia alebo blokovanie.

Incentive Email

Incentive Email je e-mail, ktorý obsahuje ponuku alebo motiváciu, ako je zľava alebo darček, s cieľom povzbudiť príjemcov k vykonaniu konkrétnej akcie.

J

Journey Mapping

Journey Mapping je proces vytvárania vizuálnych diagramov, ktoré znázorňujú zákaznícku cestu od prvého kontaktu so značkou až po konečnú konverziu. Pomáha identifikovať kľúčové dotykové body a optimalizovať marketingové stratégie.

Just-In-Time Marketing

Just-In-Time Marketing je prístup, ktorý sa zameriava na poskytovanie relevantných a personalizovaných marketingových správ v reálnom čase na základe aktuálnych aktivít a správania zákazníkov.

JSON-LD

JSON-LD (JavaScript Object Notation for Linked Data) je formát na štruktúrované dáta, ktorý pomáha vyhľadávačom lepšie porozumieť obsahu vašej stránky a zlepšiť jej viditeľnosť vo výsledkoch vyhľadávania.

Junk Folder

Junk Folder je priečinok v e-mailovej schránke, kde sú umiestňované nevyžiadané alebo podozrivé e-maily. E-mailoví marketéri sa snažia vyhnúť umiestneniu ich e-mailov do tohto priečinka.

Journey Orchestration

Journey Orchestration je proces koordinácie a optimalizácie rôznych fáz zákazníckej cesty pomocou automatizácie a personalizácie, aby sa dosiahla plynulá a relevantná skúsenosť pre zákazníkov.

Join Date

Join Date je dátum, kedy sa používateľ prihlásil na odber e-mailov alebo sa stal zákazníkom. Tento údaj môže byť použitý na segmentáciu a personalizáciu e-mailových kampaní.

Just-In-Time Content

Just-In-Time Content je obsah, ktorý je vytvorený a distribuovaný v momente, keď je najrelevantnejší a najpotrebnejší pre cieľové publikum. Pomáha zvyšovať angažovanosť a relevantnosť.

Journey Analytics

Journey Analytics je analýza údajov o zákazníckych cestách s cieľom identifikovať vzory, optimalizovať dotykové body a zlepšiť celkový zákaznícky zážitok.

Javascript Tracking

Javascript Tracking je technika sledovania používateľského správania na webových stránkach pomocou JavaScriptu. Používa sa na zhromažďovanie dát pre analýzu a optimalizáciu marketingových kampaní.

Just-In-Time Content Delivery

Just-In-Time Content Delivery je prístup, ktorý zaisťuje, že obsah je doručený cieľovým používateľom presne vtedy, keď ho potrebujú alebo keď je najrelevantnejší.

K

Key Performance Indicators (KPIs)

KPIs sú metriky používané na meranie a hodnotenie úspešnosti marketingových kampaní. Pomáhajú identifikovať oblasti na zlepšenie a optimalizáciu.

Keyword Mapping

Keyword Mapping je proces priradenia kľúčových slov k jednotlivým stránkam webovej stránky, aby sa zlepšila SEO a relevantnosť obsahu.

Knowledge Base

Knowledge Base je online zbierka dokumentov, článkov a často kladených otázok (FAQs), ktoré poskytujú informácie a podporu zákazníkom. Pomáha zlepšiť používateľský zážitok a SEO.

Klaviyo

Klaviyo je platforma pre e-mailový marketing a automatizáciu, ktorá sa zameriava na e-commerce. Poskytuje nástroje na personalizáciu, segmentáciu a analýzu kampaní.

KPI Dashboard

KPI Dashboard je vizuálne rozhranie, ktoré zobrazuje kľúčové metriky a ukazovatele výkonu marketingových kampaní v reálnom čase. Pomáha sledovať a analyzovať výsledky.

K-Means Clustering

K-Means Clustering je algoritmus strojového učenia, ktorý sa používa na rozdelenie dátových bodov do K skupín. V marketingu sa používa na segmentáciu zákazníkov a identifikáciu vzorov správania.

Keyword Density

Keyword Density je percentuálny podiel, akým sa kľúčové slovo objavuje v texte v porovnaní s celkovým počtom slov. Dôležité je nájsť rovnováhu, aby sa zabránilo tzv. keyword stuffing (nadužívaniu kľúčových slov).

K-Fold Cross-Validation

K-Fold Cross-Validation je metóda validácie modelov strojového učenia, ktorá rozdeľuje dáta do K častí a opakovane trénuje a testuje model na rôznych častiach dát. Pomáha zlepšiť presnosť a robustnosť modelov.

Keyword Cannibalization

Keyword Cannibalization nastáva, keď viacero stránok na vašom webe súťaží o rovnaké kľúčové slovo, čo môže negatívne ovplyvniť ich umiestnenie vo vyhľadávačoch.

Knowledge Graph

Knowledge Graph je databáza informácií, ktorú využíva Google na poskytovanie kontextových odpovedí a zlepšenie výsledkov vyhľadávania. Pomáha lepšie porozumieť vzťahom medzi rôznymi entitami.

L

Lead Nurturing

Lead Nurturing je proces budovania vzťahov s potenciálnymi zákazníkmi počas ich zákazníckej cesty pomocou cielených e-mailov a obsahu, aby sa zvýšila pravdepodobnosť konverzie.

Landing Page Optimization

Landing Page Optimization je proces zlepšovania vzhľadu, obsahu a funkčnosti vstupnej stránky s cieľom zvýšiť mieru konverzií.

List Segmentation

List Segmentation je proces rozdelenia e-mailového zoznamu do menších skupín na základe určitých kritérií, ako sú demografické údaje, správanie alebo záujmy. Pomáha cielenému marketingu.

Lifecycle Email Marketing

Lifecycle Email Marketing je prístup k e-mailovému marketingu, ktorý sa zameriava na zasielanie správ v rôznych fázach zákazníckeho životného cyklu, ako sú uvítacie e-maily, nákupné pripomienky a retencia zákazníkov.

Lookalike Audience

Lookalike Audience je cieľová skupina vytvorená na základe podobnosti s existujúcimi zákazníkmi. Pomáha rozširovať dosah kampaní a získavať nových zákazníkov.

Lead Scoring

Lead Scoring je proces priraďovania hodnoty alebo skóre potenciálnym zákazníkom na základe ich správania a demografických údajov. Pomáha identifikovať najperspektívnejších leadov.

Lead Capture

Lead Capture je proces získavania kontaktných informácií od potenciálnych zákazníkov prostredníctvom formulárov, vstupných stránok alebo pop-up okien. Pomáha budovať e-mailové zoznamy.

LTV (Customer Lifetime Value)

LTV je celková hodnota, ktorú zákazník prinesie podniku počas celého obdobia svojho vzťahu so značkou. Pomáha určovať, koľko je podnik ochotný investovať do získania a udržania zákazníkov.

Lead Magnet

Lead Magnet je hodnotná ponuka, ako je e-book, webinár alebo zľava, ktorá motivuje používateľov, aby poskytli svoje kontaktné informácie. Pomáha zvyšovať počet leadov.

Lead Generation

Lead Generation je proces získavania záujmu a kontaktných informácií od potenciálnych zákazníkov prostredníctvom rôznych marketingových aktivít, ako sú e-mailové kampane, sociálne médiá a obsahový marketing.

M

Marketing Automation

Marketing Automation je použitie softvéru na automatizáciu opakujúcich sa marketingových úloh, ako sú e-mailové kampane, sociálne médiá a sledovanie webových stránok. Pomáha zlepšiť efektivitu a personalizáciu marketingových aktivít.

Multivariate Testing

Multivariate Testing je testovacia metóda, ktorá porovnáva viacero variácií viacerých prvkov na webovej stránke alebo v e-maile naraz, aby sa identifikovala najefektívnejšia kombinácia.

Marketing Qualified Lead (MQL)

MQL je potenciálny zákazník, ktorý prejavil záujem o produkty alebo služby a bol identifikovaný marketingovým tímom ako vhodný kandidát na ďalšie oslovovanie predajným tímom.

Machine Learning

Machine Learning je oblasť umelej inteligencie, ktorá umožňuje počítačom učiť sa z dát a zlepšovať svoje výkony bez explicitného programovania. Používa sa na personalizáciu a predikciu v marketingových kampaniach.

Metrics Dashboard

Metrics Dashboard je vizuálne rozhranie, ktoré zobrazuje kľúčové metriky a ukazovatele výkonu marketingových kampaní v reálnom čase. Pomáha sledovať a analyzovať výsledky.

Message Personalization

Message Personalization je prispôsobenie marketingových správ jednotlivým príjemcom na základe ich preferencií, správania a demografických údajov. Zvyšuje relevantnosť a angažovanosť.

Multichannel Marketing

Multichannel Marketing je stratégia, ktorá využíva rôzne marketingové kanály, ako sú e-maily, sociálne médiá, SMS a webové stránky, na oslovenie cieľového publika. Pomáha zvyšovať dosah a efektivitu kampaní.

Mobile Optimization

Mobile Optimization je proces prispôsobenia webovej stránky a e-mailových kampaní tak, aby poskytovali dobrý používateľský zážitok na mobilných zariadeniach. Zahŕňa rýchlosť načítania, dizajn a použiteľnosť.

Micro-Moments

Micro-Moments sú okamihy, keď používateľ okamžite vyhľadáva informácie, rozhoduje sa alebo vykonáva akciu. V marketingu sa využívajú na poskytovanie relevantného obsahu a ponúk v reálnom čase.

Marketing Automation Platform (MAP)

MAP je softvérová platforma, ktorá umožňuje automatizovať, sledovať a analyzovať marketingové kampane a aktivity. Pomáha zlepšiť efektivitu a personalizáciu marketingových stratégií.

N

Nurture Campaign

Nurture Campaign je séria e-mailov a iných marketingových správ, ktoré sú navrhnuté na budovanie vzťahov s potenciálnymi zákazníkmi a ich postupné vedenie k nákupnému rozhodnutiu.

Net Promoter Score (NPS)

NPS je metrika, ktorá meria spokojnosť zákazníkov a ich ochotu odporučiť produkty alebo služby iným. Pomáha hodnotiť zákaznícku vernosť a spokojnosť.

Newsletter

Newsletter je pravidelný e-mail, ktorý obsahuje novinky, články, akcie a ďalší obsah relevantný pre odberateľov. Pomáha udržiavať kontakt so zákazníkmi a zvyšovať angažovanosť.

Natural Language Processing (NLP)

NLP je oblasť počítačovej vedy, ktorá sa zaoberá interakciou medzi počítačmi a ľudským jazykom. V marketingu sa používa na analýzu textu, chatboty a personalizáciu správ.

Native Advertising

Native Advertising je forma online reklamy, ktorá je navrhnutá tak, aby zapadala do obsahu a štýlu platformy, na ktorej je zobrazená. Pomáha zvyšovať angažovanosť a dôveryhodnosť reklám.

Non-Opens

Non-Opens sú e-maily, ktoré príjemcovia neotvorili. Analýza neotvorených e-mailov pomáha identifikovať problémy s predmetmi e-mailov alebo cielením.

Nurture Stream

Nurture Stream je séria automatizovaných e-mailov a iných marketingových správ, ktoré sú navrhnuté na postupné vedenie potenciálnych zákazníkov k nákupu. Pomáha budovať vzťahy a zvyšovať konverzie.

Name Personalization

Name Personalization je technika, ktorá používa meno príjemcu v predmete alebo obsahu e-mailu, aby sa zvýšila relevantnosť a angažovanosť. Pomáha vytvárať pocit personalizácie a pozornosti.

Niche Marketing

Niche Marketing je stratégia zameraná na špecifickú, dobre definovanú časť trhu, ktorá má jedinečné potreby a preferencie. Pomáha vytvárať cielené a efektívne kampane.

Net Return on Investment (NROI)

NROI je metrika, ktorá meria čistý zisk z marketingových investícií po odpočítaní nákladov. Pomáha hodnotiť efektivitu a návratnosť marketingových kampaní.

O

Open Rate

Open Rate je percento e-mailov, ktoré boli otvorené príjemcami. Je to dôležitý ukazovateľ úspešnosti e-mailovej kampane.

Opt-In

Opt-In je súhlas používateľa na prijímanie e-mailových správ od odosielateľa. Existujú rôzne typy opt-in, ako sú single opt-in a double opt-in, ktoré ovplyvňujú kvalitu zoznamu kontaktov.

Omnichannel Marketing

Omnichannel Marketing je prístup, ktorý integruje a koordinuje marketingové aktivity naprieč rôznymi kanálmi, aby sa dosiahla plynulá a konzistentná zákaznícka skúsenosť.

Open Tracking

Open Tracking je technika sledovania, či príjemca otvoril e-mail. Používa sa na meranie angažovanosti a efektivity kampaní.

Opt-Out

Opt-Out je možnosť, ktorá umožňuje príjemcom odhlásiť sa z prijímania ďalších e-mailov. Je to dôležitý aspekt súladu so zákonmi o ochrane osobných údajov a etického marketingu.

Onboarding Email

Onboarding Email je uvítací e-mail alebo séria e-mailov odosielaných novým používateľom alebo zákazníkom, aby ich uviedli do produktu alebo služby. Pomáha zvyšovať angažovanosť a retenciu.

Organic Reach

Organic Reach je počet používateľov, ktorí videli váš obsah bez platených reklám. V e-mail marketingu sa týka počtu ľudí, ktorí otvoria a interagujú s vašimi e-mailmi bez nutnosti ďalších investícií.

Outreach Campaign

Outreach Campaign je séria e-mailových správ alebo iných marketingových aktivít zameraných na nadviazanie kontaktu s potenciálnymi zákazníkmi, partnermi alebo influencermi. Pomáha rozširovať dosah a budovať vzťahy.

Offer Personalization

Offer Personalization je prispôsobenie ponúk a akcií jednotlivým príjemcom na základe ich preferencií a správania. Zvyšuje relevantnosť a angažovanosť.

Outbound Marketing

Outbound Marketing je tradičná forma marketingu, ktorá zahŕňa aktívne oslovovanie potenciálnych zákazníkov prostredníctvom reklám, e-mailov a iných metód. Na rozdiel od inbound marketingu sa zameriava na priamu komunikáciu s cieľovou skupinou.

P

Personalization Tokens

Personalization Tokens sú premenné použité v e-mailoch na dynamické vkladanie personalizovaných údajov, ako sú meno príjemcu, preferencie alebo posledný nákup. Pomáhajú zvyšovať relevantnosť a angažovanosť.

Preheader Text

Preheader Text je krátky úvodný text, ktorý sa zobrazuje vedľa predmetu e-mailu v schránke príjemcu. Pomáha upútať pozornosť a zvyšuje mieru otvorenia.

Phishing

Phishing je podvodná praktika, pri ktorej sa zločinci pokúšajú získať citlivé informácie od príjemcov prostredníctvom falošných e-mailov. V e-mail marketingu je dôležité dbať na bezpečnosť a dôveryhodnosť.

Predictive Analytics

Predictive Analytics je použitie štatistických metód a strojového učenia na predpovedanie budúceho správania zákazníkov na základe historických dát. Pomáha optimalizovať marketingové kampane a stratégie.

Personalization Engine

Personalization Engine je softvér alebo platforma, ktorá používa údaje o zákazníkoch na vytváranie a doručovanie personalizovaných marketingových správ. Pomáha zvyšovať relevantnosť a angažovanosť.

Permission Marketing

Permission Marketing je prístup k marketingu, ktorý si vyžaduje súhlas používateľov na prijímanie marketingových správ. Pomáha budovať dôveru a zvyšovať kvalitu e-mailového zoznamu.

Post-Purchase Email

Post-Purchase Email je e-mail odoslaný zákazníkom po nákupe s cieľom ďakovať, potvrdiť objednávku, ponúknuť doplnkové produkty alebo požiadať o spätnú väzbu. Pomáha zvyšovať lojalitu a opakované nákupy.

Predictive Segmentation

Predictive Segmentation je technika rozdelenia zákazníkov na segmenty na základe predikcií ich budúceho správania a preferencií. Pomáha vytvárať cielené a efektívne kampane.

Push Notification

Push Notification je krátka správa odoslaná priamo do zariadenia používateľa, napríklad na mobil alebo desktop. Pomáha zvyšovať angažovanosť a informovať používateľov o dôležitých udalostiach alebo ponukách.

Preference Center

Preference Center je rozhranie, kde môžu príjemcovia e-mailov spravovať svoje predvoľby, ako sú typy obsahu, frekvencia e-mailov a osobné údaje. Pomáha zvyšovať spokojnosť a retenciu.

Q

Quality Score

Quality Score je metrika, ktorá hodnotí kvalitu e-mailových kampaní na základe rôznych faktorov, ako sú miera otvorenia, CTR a doručiteľnosť. Pomáha identifikovať oblasti na zlepšenie a optimalizáciu.

Quarantine List

Quarantine List je zoznam e-mailových adries, ktoré sú dočasne vyradené zo zasielania kvôli podozreniu na neaktívne alebo problematické adresy. Pomáha zlepšiť doručiteľnosť a angažovanosť.

Qualified Lead

Qualified Lead je potenciálny zákazník, ktorý spĺňa určité kritériá a je pripravený na ďalšie oslovovanie predajným tímom. Pomáha zefektívniť predajné procesy a zvyšovať konverzie.

Queue Management

Queue Management je proces riadenia a optimalizácie frontu e-mailov, ktoré čakajú na odoslanie. Pomáha zabezpečiť plynulú a efektívnu distribúciu e-mailových kampaní.

Query Rate

Query Rate je miera, s akou sa používateľské dotazy spracovávajú a odpovedajú na ne v reálnom čase. Pomáha hodnotiť efektivitu a rýchlosť zákazníckej podpory a interakcií.

Quick Win

Quick Win je stratégia alebo akcia, ktorá prináša rýchle a viditeľné výsledky v krátkom čase. Pomáha zlepšiť výkon kampaní a motivovať tím.

Quota Management

Quota Management je riadenie a sledovanie kvót pre odosielanie e-mailov, aby sa zabezpečilo dodržiavanie limitov poskytovateľov e-mailových služieb a optimalizovala doručiteľnosť.

Quality Assurance (QA)

Quality Assurance je proces zabezpečenia kvality e-mailových kampaní a obsahu pred ich odoslaním. Zahŕňa kontrolu gramatiky, dizajnu, funkčnosti odkazov a iných aspektov.

Questionnaire

Questionnaire je dotazník odoslaný e-mailom, ktorý zhromažďuje údaje a spätnú väzbu od príjemcov. Pomáha zlepšiť produkty, služby a marketingové stratégie.

Query Parameter Tracking

Query Parameter Tracking je technika sledovania marketingových kampaní pomocou prídavných parametrov v URL adresách. Pomáha analyzovať a optimalizovať výkon kampaní.

R

Responsive Design

Responsive Design je prístup k webovému a e-mailovému dizajnu, ktorý zabezpečuje, že obsah sa správne zobrazuje na rôznych zariadeniach a obrazovkách. Zlepšuje používateľský zážitok a angažovanosť.

Reactivation Campaign

Reactivation Campaign je séria e-mailov navrhnutá na opätovné zapojenie neaktívnych kontaktov vo vašom e-mailovom zozname. Pomáha obnoviť záujem a zvýšiť angažovanosť.

ROI (Return on Investment)

ROI je metrika, ktorá meria návratnosť investícií do marketingových kampaní. Pomáha hodnotiť efektivitu a úspešnosť kampaní.

Retention Rate

Retention Rate je percento zákazníkov, ktorí zostávajú aktívni alebo robia opakované nákupy počas určitého časového obdobia. Pomáha hodnotiť lojalitu zákazníkov a efektivitu retencionálnych stratégií.

Responsive Email

Responsive Email je e-mail, ktorý je navrhnutý tak, aby sa správne zobrazoval na rôznych zariadeniach a obrazovkách. Zlepšuje používateľský zážitok a angažovanosť.

Reputation Management

Reputation Management je proces sledovania a riadenia online povesti značky alebo firmy. Zahŕňa reakciu na spätnú väzbu, riešenie sťažností a budovanie pozitívneho imidžu.

Rich Media

Rich Media je forma digitálnej reklamy, ktorá zahŕňa pokročilé funkcie, ako sú video, zvuk a interaktívne prvky. Pomáha zvýšiť angažovanosť a interakciu používateľov.

RFM Segmentation

RFM Segmentation je metóda segmentácie zákazníkov na základe ich recency (nedávnosť), frequency (frekvencia) a monetary value (peňažná hodnota). Pomáha identifikovať najhodnotnejších zákazníkov a cielené kampane.

Retention Email

Retention Email je e-mail odoslaný s cieľom udržať existujúcich zákazníkov, zvýšiť ich angažovanosť a podporiť opakované nákupy. Pomáha zlepšiť lojalitu a hodnotu zákazníkov.

Rollover Effect

Rollover Effect je jav, keď predchádzajúce marketingové kampane ovplyvňujú výkon nasledujúcich kampaní. Môže byť pozitívny (zvýšený záujem) alebo negatívny (únava zákazníkov).

S

Subscriber List

Subscriber List je zoznam e-mailových adries ľudí, ktorí sa prihlásili na odber vašich e-mailov. Je to základný nástroj pre e-mail marketingové kampane.

Spam Score

Spam Score je hodnotenie pravdepodobnosti, že e-mail bude označený ako spam. Vyššie skóre znamená vyššie riziko, že e-mail skončí v spamovej zložke príjemcu.

Segmentation

Segmentation je proces rozdelenia e-mailového zoznamu do menších, homogénnych skupín na základe určitých kritérií, ako sú demografické údaje, správanie alebo záujmy.

Sender Score

Sender Score je hodnotenie reputácie e-mailovej adresy alebo domény na základe histórie doručiteľnosti a angažovanosti príjemcov. Vyššie skóre znamená lepšiu doručiteľnosť.

Soft Bounce

Soft Bounce je e-mail, ktorý sa nedoručil do schránky príjemcu kvôli dočasnému problému, ako je plná schránka alebo problém so serverom. Tieto e-maily môžu byť odoslané neskôr.

Subject Line Testing

Subject Line Testing je proces testovania rôznych predmetov e-mailov, aby sa zistilo, ktorý z nich dosahuje najlepšie výsledky v rámci miery otvorenia a angažovanosti.

Sender Reputation

Sender Reputation je hodnotenie dôveryhodnosti a spoľahlivosti odosielateľa e-mailov na základe histórie doručiteľnosti a interakcií príjemcov. Ovplyvňuje doručiteľnosť e-mailov.

Spam Trap

Spam Trap je e-mailová adresa vytvorená na identifikáciu a odhalenie spamových odosielateľov. Ak je vaša adresa pridaná do spamovej pasce, môže to negatívne ovplyvniť vašu doručiteľnosť.

Split Testing

Split Testing, tiež známy ako A/B testing, je metóda porovnávania dvoch verzií e-mailu alebo webovej stránky, aby sa zistilo, ktorá verzia dosahuje lepšie výsledky.

Suppression List

Suppression List je zoznam e-mailových adries, ktoré by nemali dostávať vaše e-maily, napríklad adresy, ktoré sa odhlásili, alebo tie, ktoré viedli k hard bounce. Pomáha udržiavať čistotu e-mailového zoznamu.

T

Transactional Email

Transactional Email je e-mail odoslaný na základe konkrétnej akcie používateľa, ako je potvrdenie objednávky, reset hesla alebo doručenie faktúry. Má vysokú mieru otvorenia a angažovanosti.

Triggered Email

Triggered Email je e-mail, ktorý je automaticky odoslaný na základe určitého správania alebo udalosti, ako je prihlásenie na odber newsletteru alebo opustenie nákupného košíka.

Text Email

Text Email je jednoduchý e-mail bez HTML formátovania, ktorý obsahuje len text. Je ľahší na načítanie a môže mať vyššiu doručiteľnosť.

Template

Template je predpripravený dizajn alebo rozloženie e-mailu, ktorý je možné opakovane používať na vytváranie konzistentných a profesionálnych e-mailových kampaní.

Time-Sensitive Offer

Time-Sensitive Offer je ponuka, ktorá je platná len počas obmedzeného časového obdobia. Pomáha vytvárať pocit naliehavosti a motivovať príjemcov k rýchlemu konaniu.

Transactional SMS

Transactional SMS je krátka textová správa odoslaná na základe konkrétnej akcie používateľa, ako je potvrdenie objednávky, doručenie alebo upozornenie. Má vysokú mieru otvorenia a angažovanosti.

Tagging

Tagging je pridávanie značiek alebo štítkov k používateľom alebo obsahu na základe určitých kritérií alebo správania. Pomáha organizovať a segmentovať e-mailové zoznamy a kampane.

Time Zone Sending

Time Zone Sending je prístup, ktorý prispôsobuje čas odoslania e-mailov na základe časovej zóny príjemcov, aby sa zvýšila šanca, že e-mail bude otvorený a čítaný.

Targeting

Targeting je proces výberu konkrétnych skupín príjemcov na základe demografických údajov, záujmov, správania alebo iných kritérií. Pomáha zlepšiť relevantnosť a efektivitu kampaní.

Triggered Campaign

Triggered Campaign je automatizovaná marketingová kampaň, ktorá sa spúšťa na základe určitého správania alebo udalosti, ako je prihlásenie na odber, nákup alebo opustenie košíka.

U

Unsubscribe Rate

Unsubscribe Rate je percento príjemcov, ktorí sa odhlásili z prijímania ďalších e-mailov. Vysoká miera odhlásení môže naznačovať problémy s relevanciou alebo frekvenciou e-mailov.

User-Generated Content (UGC)

User-Generated Content je obsah vytvorený používateľmi, ktorý je často zdieľaný na sociálnych médiách alebo v online komunitách. Zahŕňa recenzie, fotky, videá a komentáre. UGC je cenný pre autentickú a dôveryhodnú propagáciu značky.

Unstructured Data

Unstructured Data je typ dát, ktoré nemajú preddefinovanú štruktúru, ako sú texty, obrázky alebo videá. Optimalizácia neštruktúrovaných dát môže zlepšiť viditeľnosť vo vyhľadávačoch.

Unique Opens

Unique Opens je počet jednotlivých príjemcov, ktorí otvorili e-mail aspoň raz. Pomáha hodnotiť skutočný dosah a angažovanosť kampaní.

Upsell Email

Upsell Email je e-mailová správa, ktorá ponúka zákazníkom vylepšenú alebo prémiovú verziu produktu, ktorý už zakúpili. Pomáha zvyšovať priemernú hodnotu objednávky a predaj.

Uplift Modeling

Uplift Modeling je technika strojového učenia, ktorá identifikuje zákazníkov, ktorí sú najpravdepodobnejšie ovplyvnení marketingovou kampanou. Pomáha optimalizovať cielenie a zvyšovať efektivitu kampaní.

User Engagement

User Engagement je miera interakcie a zapojenia používateľov s vašou webovou stránkou, vrátane kliknutí, komentárov, zdieľaní a ďalších aktivít. V e-mail marketingu sa meria pomocou metrik ako miera otvorení, miera kliknutí a doba strávená čítaním e-mailu.

UTM Parameters

UTM Parameters sú značky pridané k URL adresám na sledovanie efektivity marketingových kampaní. Pomáhajú analyzovať zdroje návštevnosti a správanie používateľov.

Unique Clicks

Unique Clicks je počet jednotlivých príjemcov, ktorí klikli na jeden alebo viac odkazov v e-maile. Pomáha hodnotiť skutočnú angažovanosť a efektivitu kampaní.

Usability Testing

Usability Testing je proces testovania webových stránok, aplikácií alebo e-mailov s cieľom zistiť, ako používateľsky prívetivé a intuitívne sú pre cieľovú skupinu. Pomáha identifikovať oblasti na zlepšenie.

User Segmentation

User Segmentation je proces rozdelenia používateľov do rôznych skupín na základe určitých kritérií, ako sú demografické údaje, správanie alebo záujmy. Pomáha prispôsobiť marketingové správy a zvyšovať relevantnosť kampaní.

Unsubscribe Link

Unsubscribe Link je odkaz v e-maile, ktorý umožňuje príjemcom jednoducho sa odhlásiť z prijímania ďalších e-mailov. Je to dôležitý prvok súladu so zákonmi o ochrane osobných údajov a etického marketingu.

Usage Data

Usage Data sú údaje o tom, ako používatelia interagujú s vašimi produktmi alebo službami. Zahŕňa informácie o frekvencii používania, obľúbených funkciách a správaní používateľov. Pomáha optimalizovať marketingové kampane a produktové stratégie.

Unengaged Subscribers

Unengaged Subscribers sú príjemcovia e-mailov, ktorí neprejavili žiadnu interakciu s vašimi e-mailami po určitý čas. Identifikácia a reaktivácia týchto kontaktov je dôležitá pre udržanie kvality e-mailového zoznamu.

User Flow

User Flow je vizuálne znázornenie cesty, ktorú používateľ prechádza na vašej webovej stránke alebo aplikácii, od prvého vstupu až po konečnú akciu. Pomáha identifikovať prekážky a optimalizovať používateľskú skúsenosť.

V

Value Proposition

Value Proposition je vyjadrenie jedinečných výhod a hodnôt, ktoré váš produkt alebo služba prináša zákazníkom. Pomáha zvýšiť atraktivitu a efektivitu marketingových kampaní.

Viral Marketing

Viral Marketing je stratégia, ktorá sa zameriava na vytváranie obsahu, ktorý sa rýchlo a široko šíri medzi používateľmi, často prostredníctvom sociálnych médií. Pomáha zvýšiť povedomie o značke a dosiahnuť širšie publikum.

Visual Content

Visual Content je obsah, ktorý obsahuje vizuálne prvky, ako sú obrázky, videá, infografiky a grafika. Pomáha zlepšiť angažovanosť a zapamätateľnosť marketingových správ.

Visitor Tracking

Visitor Tracking je sledovanie a zaznamenávanie správania návštevníkov na vašej webovej stránke. Zahŕňa informácie o navštívených stránkach, kliknutiach a dobe strávenej na webe. Pomáha analyzovať a optimalizovať používateľský zážitok.

Value-Based Segmentation

Value-Based Segmentation je rozdelenie zákazníkov na základe ich hodnoty pre podnik, napríklad na základe životnej hodnoty zákazníka (LTV) alebo nákupného správania. Pomáha vytvárať cielené a efektívne marketingové kampane.

Video Email Marketing

Video Email Marketing je používanie videí v e-mailových kampaniach s cieľom zvýšiť angažovanosť a konverzie. Videá môžu zlepšiť prezentáciu produktov, vysvetľovať komplexné témy alebo ponúkať zákaznícke príbehy.

Visitor Segmentation

Visitor Segmentation je proces rozdelenia návštevníkov webovej stránky do rôznych skupín na základe určitých kritérií, ako sú zdroj návštevnosti, správanie alebo demografické údaje. Pomáha prispôsobiť marketingové správy a zvyšovať relevantnosť obsahu.

Virtual Events

Virtual Events sú online podujatia, ako sú webináre, konferencie alebo školenia, ktoré umožňujú interakciu a vzdelávanie bez potreby fyzickej prítomnosti. Pomáhajú zvyšovať povedomie o značke a angažovanosť.

Viral Loop

Viral Loop je mechanizmus, ktorý motivuje používateľov k zdieľaniu vášho obsahu alebo produktov so svojimi sieťami, čím sa vytvára cyklus šírenia a získavania nových používateľov. Pomáha zvyšovať dosah a efektivitu marketingových kampaní.

Voice Search Optimization

Voice Search Optimization je prispôsobenie obsahu a webovej stránky na vyhľadávanie pomocou hlasových príkazov. S rastúcou popularitou hlasových asistentov, ako sú Siri a Alexa, je táto stratégia čoraz dôležitejšia.

W

Webinar

Webinar je online prezentácia alebo workshop, ktorý umožňuje interakciu medzi prezentujúcimi a účastníkmi. Pomáha zvyšovať povedomie o značke, vzdelávať publikum a generovať leady.

Welcome Email

Welcome Email je uvítací e-mail odoslaný novým odberateľom alebo zákazníkom po prihlásení sa na odber alebo nákupe. Pomáha vytvárať dobrý prvý dojem a zvyšovať angažovanosť.

Workflow Automation

Workflow Automation je proces automatizácie opakujúcich sa úloh a procesov v marketingu, ako sú e-mailové kampane, segmentácia zákazníkov a sledovanie interakcií. Pomáha zlepšiť efektivitu a presnosť marketingových aktivít.

Win-Back Campaign

Win-Back Campaign je séria e-mailov navrhnutých na opätovné zapojenie neaktívnych zákazníkov alebo odberateľov. Cieľom je obnoviť ich záujem a motivovať ich k opätovným nákupom.

Whitelist

Whitelist je zoznam dôveryhodných e-mailových adries alebo domén, ktoré sú výslovne povolené na doručovanie e-mailov. Pomáha zlepšiť doručiteľnosť e-mailových kampaní.

Web Push Notifications

Web Push Notifications sú krátke správy, ktoré sa zobrazujú na obrazovke používateľa aj keď nie je na vašej webovej stránke. Pomáhajú zvyšovať angažovanosť a informovať používateľov o dôležitých udalostiach alebo ponukách.

Web Form

Web Form je formulár na webovej stránke, ktorý umožňuje používateľom zadávať informácie, ako sú kontaktné údaje, registrácie na udalosti alebo odosielanie dopytov. Pomáha zhromažďovať údaje a generovať leady.

Weekly Digest

Weekly Digest je pravidelný e-mail, ktorý zhromažďuje a sumarizuje najdôležitejšie novinky, články alebo udalosti z uplynulého týždňa. Pomáha udržiavať kontakt so zákazníkmi a zvyšovať angažovanosť.

Website Personalization

Website Personalization je prispôsobenie obsahu a rozloženia webovej stránky jednotlivým používateľom na základe ich preferencií, správania a demografických údajov. Pomáha zlepšiť používateľský zážitok a zvyšovať konverzie.

Web Analytics

Web Analytics je meranie, zhromažďovanie a analýza údajov o návštevníkoch webovej stránky. Pomáha hodnotiť výkon stránky, identifikovať vzory správania a optimalizovať marketingové stratégie.

X

XML Sitemap

XML Sitemap je súbor, ktorý poskytuje vyhľadávačom informácie o štruktúre a obsahu vašej webovej stránky. Pomáha zlepšiť indexáciu a viditeľnosť vo výsledkoch vyhľadávania.

Cross-Sell

Cross-Sell je technika ponúkania doplnkových alebo súvisiacich produktov existujúcim zákazníkom. Pomáha zvyšovať priemernú hodnotu objednávky a celkový predaj.

Exit Intent

Exit Intent je technológia, ktorá detekuje, keď sa návštevník chystá opustiť webovú stránku, a zobrazí mu špeciálnu ponuku alebo pop-up okno s cieľom udržať ho na stránke alebo získať jeho kontaktné údaje.

Exclusive Offer

Exclusive Offer je špeciálna ponuka, ktorá je dostupná len pre určitú skupinu zákazníkov alebo odberateľov. Pomáha zvyšovať angažovanosť a lojalitu.

Expiry Date

Expiry Date je dátum, do ktorého je ponuka, zľava alebo akcia platná. Pomáha vytvárať pocit naliehavosti a motivovať zákazníkov k rýchlemu konaniu.

Exponential Growth

Exponential Growth je rýchly nárast, ktorý sa postupne zrýchľuje. V marketingu sa často používa na opis rýchleho šírenia obsahu alebo získavania nových používateľov.

Experience Optimization

Experience Optimization je proces neustáleho zlepšovania používateľského zážitku na webovej stránke alebo v aplikácii pomocou testovania, analýzy a implementácie zmien.

Exploratory Data Analysis (EDA)

Exploratory Data Analysis je proces analýzy dát pomocou štatistických metód a vizualizácií, aby sa odhalili vzory, vzťahy a anomálie. Pomáha lepšie porozumieť údajom a informovať rozhodovacie procesy.

Extensible Markup Language (XML)

Extensible Markup Language je jazyk na popis štruktúrovaných dát, ktorý sa používa na prenos informácií medzi systémami. V marketingu sa často používa na výmenu údajov medzi webovými stránkami a aplikáciami.

Experience Mapping

Experience Mapping je vizuálna reprezentácia všetkých interakcií, ktoré má zákazník s vašou značkou, produktmi alebo službami. Pomáha identifikovať kľúčové dotykové body a optimalizovať zákaznícku skúsenosť.

Y

Yield Management

Yield Management je prístup k maximalizácii výnosov prostredníctvom optimalizácie cien a dostupnosti produktov alebo služieb na základe dopytu a ponuky. Používa sa často v odvetviach ako hotelierstvo a letecká doprava.

Year-over-Year (YoY)

Year-over-Year je metrika porovnávajúca výkonnosť v jednom roku s výkonnosťou v rovnakom období predchádzajúceho roka. Pomáha hodnotiť rast a trendovanie v priebehu času.

YouTube Cards

YouTube Cards sú interaktívne prvky, ktoré môžete pridať do svojich videí na YouTube. Pomáhajú zvýšiť zapojenie a smerovať používateľov na iné videá, playlisty alebo webové stránky.

Yield Rate

Yield Rate je metrika, ktorá meria efektivitu konkrétnej marketingovej kampane alebo aktivity pri generovaní výnosov. Pomáha hodnotiť návratnosť investícií.

Youth Marketing

Youth Marketing je špecializovaná marketingová stratégia zameraná na oslovenie mladších generácií, ako sú mileniáli a Generácia Z. Pomáha vytvárať relevantné a atraktívne kampane pre túto demografickú skupinu.

Yelp Marketing

Yelp Marketing je stratégia využívania recenzií a hodnotení na platforme Yelp na zlepšenie povedomia o značke a prilákanie nových zákazníkov. Pomáha zvyšovať dôveryhodnosť a viditeľnosť.

Year-End Review

Year-End Review je analýza a zhodnotenie výkonu marketingových kampaní a stratégií na konci roka. Pomáha identifikovať úspechy, výzvy a oblasti na zlepšenie pre nasledujúci rok.

Yield Curve

Yield Curve je grafické znázornenie vzťahu medzi výnosmi a rôznymi faktormi, ako sú čas alebo úrokové miery. V marketingu sa používa na analýzu efektivity kampaní v priebehu času.

Yearly Planning

Yearly Planning je proces plánovania marketingových cieľov, stratégií a aktivít na celý rok. Pomáha vytvoriť jasný smer a zabezpečiť konzistentné a cielené úsilie.

YouTube SEO

YouTube SEO je optimalizácia video obsahu na YouTube s cieľom zlepšiť jeho viditeľnosť a umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania na YouTube aj v Google.

Z

Zero Click Search

Zero Click Search je vyhľadávanie, pri ktorom používateľ dostane odpoveď priamo na stránke výsledkov vyhľadávania bez nutnosti kliknutia na akýkoľvek odkaz. Takéto výsledky zahŕňajú featured snippets, knowledge panels a odpovede na otázky.

Zero Moment of Truth (ZMOT)

Zero Moment of Truth je pojem, ktorý označuje moment, keď sa zákazník rozhodne kúpiť produkt alebo službu na základe online výskumu, recenzií a ďalších digitálnych zdrojov.

Z-Index

Z-Index je vlastnosť v CSS, ktorá určuje poradie vrstiev prvkov na webovej stránke. Pomáha kontrolovať, ktoré prvky sú navrchu a ktoré sú v pozadí.

Zone of Influence

Zone of Influence je oblasť alebo skupina ľudí, ktorí sú ovplyvnení vašou marketingovou kampaňou alebo značkou. Pomáha zvyšovať povedomie a zapojenie.

Zero Party Data

Zero Party Data sú údaje, ktoré zákazníci dobrovoľne poskytujú priamo vašej značke, napríklad prostredníctvom prieskumov alebo preferenčných centier. Pomáhajú zlepšiť personalizáciu a relevantnosť marketingových kampaní.

Zoom Webinar

Zoom Webinar je online seminár organizovaný prostredníctvom platformy Zoom. Pomáha vzdelávať publikum, prezentovať produkty a generovať leady.

Z-Pattern Layout

Z-Pattern Layout je dizajnový princíp, ktorý sleduje spôsob, akým oči používateľov prirodzene skenujú obsah na webovej stránke v tvare písmena Z. Pomáha optimalizovať rozloženie pre lepšiu angažovanosť.

Zip Code Targeting

Zip Code Targeting je technika cielenia marketingových kampaní na základe PSČ. Pomáha zvyšovať relevantnosť a efektivitu kampaní pre konkrétne geografické oblasti.

Zero Trust Security

Zero Trust Security je prístup k kybernetickej bezpečnosti, ktorý predpokladá, že žiadna sieť nie je úplne dôveryhodná a vyžaduje overenie všetkých zariadení a používateľov. Pomáha chrániť citlivé údaje a systémy.

Zone Personalization

Zone Personalization je prispôsobenie konkrétnych oblastí na webovej stránke alebo v e-mailoch individuálnym používateľom na základe ich preferencií a správania. Pomáha zvyšovať relevantnosť a angažovanosť.


 

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

A/B Testovanie v Digitálnom Marketingu a Email Marketingu

A/B testovanie, známe aj ako split testovanie, je metóda, ktorá umožňuje marketingovým odborníkom porovnať dve verzie marketingového materiálu s cieľom zistiť, ktorá verzia dosahuje lepšie výsledky. Táto metóda je obzvlášť užitočná v digitálnom marketingu a email marketingu, kde môže pomôcť optimalizovať kampane a zvýšiť mieru zapojenia a konverzií. Čo je A/B Testovanie? A/B testovanie spočíva v tom, že sa vytvoria dve verzie jedného marketingového materiálu, napríklad e-mailovej správy, webovej stránky alebo reklamy. Tieto verzie sú označené ako verzia A a verzia B. Potom sa testujú na reálnej cieľovej skupine, pričom jedna časť publika vidí verziu A a druhá časť vidí verziu B. Následne sa porovnajú výsledky, aby sa zistilo, ktorá verzia dosiahla lepšie výsledky podľa vopred stanovených metrík. Výhody A/B Testovania Zvýšenie konverzií : A/B testovanie umožňuje identifikovať prvky, ktoré najlepšie motivujú používateľov k akcii, či už ide o kliknutie na odkaz, vyplnenie formulára alebo

Deliverability Rate: Kľúč k úspešným e-mailovým kampaniam

Deliverability Rate, alebo miera doručiteľnosti, je percento e-mailov, ktoré sa úspešne doručili do schránky príjemcov. Táto metrika je kľúčová pre úspešnosť e-mailových kampaní, pretože zabezpečuje, že vaše marketingové správy dosahujú svoj cieľ - potenciálnych zákazníkov. V tomto článku sa pozrieme na význam Deliverability Rate, faktory ovplyvňujúce doručiteľnosť e-mailov a najlepšie praktiky na zlepšenie tejto miery. Čo je Deliverability Rate? Deliverability Rate označuje percento e-mailov, ktoré sa úspešne dostali do prijímateľskej schránky, a nie do spamových alebo reklamných priečinkov. Tento ukazovateľ je dôležitý, pretože aj najlepšie pripravené e-mailové kampane sú neúčinné, ak sa e-maily nedostanú k cieľovým príjemcom. Význam Deliverability Rate Úspešnosť kampaní : Vysoká doručiteľnosť zvyšuje šance, že e-maily budú otvorené a prečítané, čo vedie k vyššej miere konverzie. Reputácia odosielateľa : Konsistentne vysoká miera doručiteľnosti zlepšuje reputáciu odosielateľa u posky